Category Archives: จดทะเบียนบริษัท

แหล่งรวมบทความสำหรับผู้ที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัทใหม่ เปิดบริษัทใหม่ เนื้อหาจะมีตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจก่อนจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท และการจัดการทางด้านบัญชี และภาษีหลังจากจดทะเบียนบริษัท

บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คืออะไร และยื่นอย่างไร?

บอจ.5 หรือชื่อเต็มก็คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่า บอจ.5 นั้นคืออะไร มีข้อมูลอะไรบ้างในเอกสารดังกล่าว และที่สำคัญก็คือต้องยื่นเอกสารดังกล่าวอย่างไร

บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง คืออะไร?

บอจ.3 หรือ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง มักเป็นเอกสารที่สำคัญที่ทางธนาคารขอเวลาที่นิติบุคคลจะขอไปเปิดบัญชีธนาคาร ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอกสารดังกล่าวนั้นคืออะไร มีรายละเอียดอย่างไร และสามารถคัดเอกสารนี้ได้จากไหนบ้าง

หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) คืออะไร?

หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ บอจ.2 เป็นเอกสารสำคัญในการตั้งบริษัทที่ผู้ก่อการได้ร่วมกันจัดทำขึ้นให้เป็นไปตามกฎหมายของการจัดตั้งบริษัท ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ บอจ.2 นั้นคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร และสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน

ห้างหุ้นส่วนสามัญคืออะไร แตกต่างจากหุ้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างไร?

ห้างหุ้นส่วนสามัญคือองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งโดยเป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกัน และแบ่งปันผลกำไรร่วมกันตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละคน

ใบส่งของ คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

ใบส่งของ เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขายสินค้าได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว เรามาทำความเข้าใจรายละเอียดกันได้ในบทความนี้

dbd datawarehouse ใช้งานอย่างไร?

dbd datawarehouse คือ คลังข้อมูลธุรกิจ จัดทำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยได้

สลิปเงินเดือน ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง?

สลิปเงินเดือน คือ เอกสารที่บริษัทออกให้แก่พนักงานเพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานแล้วเป็นจำนวนเท่าใด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คืออะไร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทางพาณิชย์ในธุรกิจทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกฎและเงื่อนไขในการทำธุรกิจเพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักการของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

holdingแปลว่าอะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

Holding หรือ Holding company คือ บริษัทที่เข้าไปลงทุนในบริษัทลูกอื่นๆบริษัทเดียวหรือหลายๆบริษัท โดยรายได้หลักของบริษัทนั้นจะมาจากเงินปันผลจากบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน และไม่มีธุรกิจหลักของตัวเองที่มีนัยสำคัญ

สเตทเม้นคืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

สเตทเม้น คือ รายการเดินบัญชีธนาคารซึ่งหลักๆแล้วจะแสดงข้อมูลรายการรับเข้า จ่ายออก และยอดคงเหลือของรายการเดินบัญชีเป็นแต่ละรายการ การดูสเตทเม้น (Statement) จะช่วยให้เราทราบถึงจำนวนเงินเข้า และเงินออกของเราว่าเป็นอย่างไร