ธเณศ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

รับทำบัญชี

ทุกๆบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินเป็นประจำทุกปีและนอกจากนี้บริษัทต้องยื่นภาษีรายเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในแวดวงบัญชี ทางเราได้ออกแบบวิธีการรับทำบัญชี ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยเราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี สามารถดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ และสามารถรับลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

โปรแกรมบัญชีที่ใช้

โปรแกรมบัญชีที่เราใช้คือ โปรแกรมบัญชี PEAK ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่าย ผู้ประกอบการที่ไม่รู้เรื่องบัญชีเลยก็สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและทีมงานบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือลูกค้าของเราทุกคนจะได้ใช้โปรแกรมบัญชี PEAK แพคเกจ Pro+ ฟรี ซึ่งเป็นแพคเกจที่สูงที่สุด  

 ทีมงานบัญชีของเราจะปิดบัญชีทุกเดือน โดยในแต่ละเดือนผู้ประกอบการจะสามารถดูรายงานสรุปจากโปรแกรมบัญชีหน้าตาสวยงามได้ เช่น

ตัวอย่างรายงานทางฝั่งรายรับ

สรุปรายรับ1 PEAK
สรุปรายรับ2 PEAK

ตัวอย่างรายงานทางฝั่งรายจ่าย

สรุปรายจ่าย1 PEAK

Weekly report (รายงานรายสัปดาห์)

รายงานกำไร PEAK
รายงานกระแสเงินสด PEAK
รายงานขาย PEAK

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเปิดเอกสารต่างๆแบบหน้าตาสวยงามจากโปรแกรมได้เลย ไม่ต้องไปทำเอกสารเองข้างนอก เช่น

ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน

ทำไมถึงควรเลือกทำบัญชีกับเรา

เราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล โดยข้อแตกต่างของเราและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับมีดังนี้

 1. เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) ผู้ประกอบการสามารถเปิดเอกสารต่างๆที่หน้าตาสวยงามดูน่าเชื่อถือจากระบบได้เลย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และทางเราสามารถเข้าไปตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบได้ทันที ทำให้รายงานทางการเงินอัพเดท ทันต่อเวลา และมีความถูกต้อง
 2. เราพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลเอกสารทางออนไลน์ทั้งหมด ลดภาระในเรื่องการขนส่งเอกสาร และทางเราสามารถทำบัญชีบันทึกรายการที่ส่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็ววันต่อวัน และสามารถรับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
 3. เราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี แต่เรามองว่าตัวเองเป็น Business Partner ที่ธุรกิจของลูกค้าจะต้องเติบโตขึ้นได้ด้วยจากการใช้บริการของเรา ในอนาคตเราจะมี Service เสริมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
 4. เราปิดงบเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการสามารถเห็นตัวเลข ฐานะการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ กระแสเงินสดของกิจการ ทุกๆเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำตัวเลขในงบการเงินไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องได้
 5. ทางเรามีทีมงานผู้สอบบัญชีหลายท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่างบการเงินของผู้ประกอบการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ก่อนลงลายมือชื่อในงบการเงิน
 6. สุดท้ายนี้เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีแต่คนรุ่นใหม่ พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับทำบัญชี

จากประสบการณ์ทำงานของทีมงาน เราสามารถรับทำบัญชีได้ในทุกๆประเภทธุรกิจ ดังนี้

 1. ธุรกิจซื้อมาขายไป
 2. ธุรกิจให้บริการ
 3. ธุรกิจรับเหมา
 4. ธุรกิจทางด้านออนไลน์ประเภทต่างๆ
 5. ธุรกิจที่มี BOI

ขั้นตอนในการทำงานรับทำบัญชี

 1. สอบถามและทำความเข้าใจธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของ ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร จำนวนพนักงาน เพื่อนำมาวางแผนให้บริการรับทำบัญชี
 2. สอบถามและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการรับทำบัญชี
 3. เสนอค่าบริการรับทำบัญชีให้ผู้ประกอบการพิจารณา
 4. หากผู้ประกอบการตกลง หลังจากนั้นเราจะทำการสอนให้ผู้ประกอบการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ในการออกและควบคุมเอกสารต่างๆในการดำเนินธุรกิจ โดยทีมงานบัญชีของเราก็จะใช้โปรแกรมบัญชีเดียวกันเป็น Single Platform ซึ่งช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการ และผู้ทำบัญชีลงได้
 5. หลังจากนั้นเราจะสอนผู้ประกอบการในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบเขตในการให้บริการรับทำบัญชี

สำหรับขอบเขตในการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือนนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท ตามกฎหมายที่กำหนด
 2. จัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 3. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ
 4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน เช่น แบบ ภพ.30 ภพ.36
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน
 6. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน เช่น แบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
 7. จัดทำแบบและยื่นประกันสังคมประจำเดือน
 8. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และปลายปี (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 9. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
 10. จัดทำงบการเงินประจำปีดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และประสานงานการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้งบการเงินไปยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

ทางเราจะคิดค่าบริการโดยดูจากหลายๆองค์ประกอบร่วมกัน เช่น ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร รายได้ของกิจการ เป็นต้น อัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน = เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน

สรุป

ในปัจจุบันทุกๆบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงิน และยื่นภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นบัญชีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับทุกบริษัท การเลือกผู้ทำบัญชีที่ดีและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทางเรามีความเชื่อว่าด้วยแผนงานที่ได้วางเอาไว้ และทีมงานคุณภาพรุ่นใหม่ สามารถให้บริการรับทำบัญชีแก่ทุกท่านได้อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า