Category Archives: ภาษี

รวมบทความทางด้านภาษี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอัพเดท สำหรับบทความหลักๆที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น

  1. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอะไรบ้าง – ในบทความนี้จะอธิบายภาพกว้างๆแต่ละภาษีที่มาเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่ทุกๆบริษัทจะต้องเสียจากฐานกำไรสุทธิ
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวกับการอุปโภค การบริโภค หากผผู้ประกอบการมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นภาษีที่ทุกๆบริษัทจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายหากมีการจ่ายค่าบริการตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ค่ารับรอง สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?

ค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ อย่างไรก็ตามรู้หรือไม่ว่าค่ารับรองบางอย่างที่เข้าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของสรรพากร ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ เช่นเดียวกัน

ภาษีป้าย คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

รู้หรือไม่ หากคุณติดป้ายเพื่อโฆษณา ประกอบกิจการค้า เพื่อหารายได้ ป้ายดังกล่าวจะต้องถูกนำมาเสียภาษีที่เราเรียกว่า ภาษีป้าย ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจภาษีดังกล่าวกัน

e-witholding tax คืออะไร? ทำไมช่วยลดภาระให้นักบัญชี/ผู้ประกอบการ

e-withholding tax คือ ระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบใหม่ซึ่งมีความสะดวกสบายกว่าระบบเดิมมาก สามารถช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ลดภาระให้แก่ฝ่ายบัญชีในการจัดเตรียมเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินอีกด้วย

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นใบกำกับภาษีที่ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีออกให้แก่ลูกค้าอย่างง่าย โดยไม่ต้องมีข้อมูลครบถ้วนเหมือนกับใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถนำมาเป็นหลักฐานประกอบรายงานภาษีขายได้

ถอด vat มีวิธีการอย่างไร?

ในบางครั้งเวลาที่เราไปติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการ ราคาที่ผู้ขายแจ้งออกมาเราจะต้องทราบก่อนว่าเป็นราคาแบบก่อน Vat หรือ ราคาแบบหลัง Vat ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆกัน รวมถึงวิธีในการถอด Vat

Vat info วิธีการหารายละเอียดผู้ประกอบการที่จด Vat

Vat info เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อให้บุคคลทั่วไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จด Vat เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าได้

เลขที่ผู้เสียภาษี คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

เลขที่ผู้เสียภาษี เป็น เลขที่รหัสประจำตัวของแต่ละบุคคล/นิติบุคคล เพื่อเอาไว้ใช้ในการยื่นเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเลขที่ผู้เสียภาษีคืออะไรและหาได้จากไหน

BOI คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

BOI คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับบริษัทที่ทำตามเงื่อนไขของ BOI หลากหลายประการ

ฐานภาษีคืออะไร? มีกี่ประเภท?

ฐานภาษีเป็นฐานจำนวนเงินที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี ซึ่งภาษีแต่ละประเภทก็จะมีการใช้ฐานภาษีที่แตกต่างกันไปในการคำนวณ

ยื่นภาษีออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไร?

ณ ปัจจุบันการยื่นภาษีออนไลน์ ของบุคคลธรรมดา สามารถทำได้สะดวกสบายผ่านระบบออนไลน์ของสรรพากร ในบทคววามนี้เราจะมาดูขั้นตอนในการสมัครกันและวิธีการในการยื่นภาษีออนไลน์กัน