Category Archives: ภาษี

รวมบทความทางด้านภาษี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอัพเดท สำหรับบทความหลักๆที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น

  1. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอะไรบ้าง – ในบทความนี้จะอธิบายภาพกว้างๆแต่ละภาษีที่มาเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่ทุกๆบริษัทจะต้องเสียจากฐานกำไรสุทธิ
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวกับการอุปโภค การบริโภค หากผผู้ประกอบการมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นภาษีที่ทุกๆบริษัทจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายหากมีการจ่ายค่าบริการตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ใบเสร็จรับเงิน และ บิลเงินสดแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจมีความสงสัยว่าใบเสร็จรับเงินคืออะไร และบิลเงินสดคืออะไร เอกสารทั้ง 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันครับ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณอย่างไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีบุคคลที่ทุกคนจะต้องเสียให้แก่รัฐหากมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นคำนวณอย่างไร

หักภาษี ณ ที่จ่ายมีวิธีการอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องที่มีคววามยุ่งยากและสับสนมากสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ เพราะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องหัก ณ ที่จ่ายกันครับ

แบบ ภพ 30 มีวิธีการกรอกข้อมูลอย่างไร

ภพ 30 คือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการสรุปยอดภาษีของทั้งเดือน โดยการเอา ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ หากเดือนไหนที่มีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อบริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร หากเดือนไหนที่ภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อ บริษัทสามารถขอคืนภาษี หรือสามารถนำไปเครดิตภาษีในเดือนถัดไปได้

Invoice คืออะไร

ใบแจ้งหนี้หรือ invoice เป็นหลักฐานที่สำคัญในการแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทผู้ขาย และบริษัทผู้ซื้อ ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจกับใบแจ้งหนี้กันว่าคืออะไร

ภงด 1 คืออะไร

คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น โดยยื่นแบบเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น

ใบกำกับภาษี คืออะไร

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขายสินค้าและให้บริการ ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจในทุกๆแง่มุมของใบกำกับภาษีกัน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีที่ค่อนข้างจุกจิก และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นภาษีตัวนี้จึงเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการทำผิดมากที่สุดภาษีหนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ จะได้ไม่ทำผิดพลาด หลีกเลี่ยงปัญหาเบี้ยปรับ เงินเพิ่มที่จะตามมา

การยื่นภาษีมูลค่าพิ่ม มีขั้นตอนอย่างไร

ท่านไหนที่ได้อ่านบทความก่อนๆของผมคงทราบเกี่ยวกับพื้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีขั้นตอนอย่างไร โดยจะเน้นในเรื่องวิธีการกรอกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่

คำถามที่ว่า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ คงจะเป็นคำถามที่น่าปวดหัวมากสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่รายได้คุณยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียน ในบทความนี้จะมาสรุปว่าเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว เราควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่