ใบเสร็จรับเงิน และ บิลเงินสดแตกต่างกันอย่างไร

ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด
สอนบัญชีภาษีฟรี

มีความรู้เรื่องใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดแล้ว หากเราใดสนใจจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองเชิญทางนี้ : จดทะเบียนบริษัท

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ใบเสร็จรับเงินคือะไร

ใบเสร็จรับเงินคือเอกสารในการรับเงิน ที่ผู้รับเงินออกให้แก่ผู้จ่ายเงิน เพื่อเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประโยชน์ของใบเสร็จรับเงินมีหลายประการดังนี้

 1. ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการมาทวงเงินกับผู้ซื้ออีกไม่ว่าเหตุผลใดก็ได้ตาม ผู้ซื้อก็จะสามารถแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่เคยได้รับจากผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆ สามารถจบข้อพิพาททางการค้ากันด้วยเอกสารหลักฐาน
 2. กรณีที่ผู้ซื้อสินค้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีการจัดทำบัญชี เอกสารใบเสร็จรับเงินดังกล่าวสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หากข้อมูลต่างๆครบถ้วน

โดยมากแล้วใบเสร็จรับเงินจะเป็นเอกสารที่ดูเป็นทางการ มีข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดของผู้ซื้อ และรายละเอียดของผู้ขาย รวมทั้งรายละเอียดของตัวสินค้าและบริการ สามารถนำไปเป็นหลักฐานในกรณีต่างๆได้เป็นอย่างดี เราลองมาดูตัวอย่างของใบเสร็จรับเงินกัน

ใบเสร็จรับเงิน

บิลเงินสดคืออะไร

บิลเงินสดคือเอกสารในการรับเงิน ที่ผู้รับเงินออกให้แก่ผู้จ่ายเงิน เพื่อเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหมือนกันกับใบเสร็จรับเงิน แต่รูปแบบเอกสารและความเป็นทางการจะน้อยกว่าใบเสร็จรับเงิน โดยส่วนใหญ่แล้วตัวบิลเงินสดจะเป็นแบบฟอร์มเปล่าที่ให้ผู้ขายกรอกข้อมูลต่างๆลงไปเอง สำหรับประโยชน์ของบิลเงินสดนั้นก็จะเหมือนกับใบเสร็จรับเงินเลย ดังนี้

 1. ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการมาทวงเงินกับผู้ซื้ออีกไม่ว่าเหตุผลใดก็ได้ตาม ผู้ซื้อก็จะสามารถแสดงหลักฐานบิลเงินสดที่เคยได้รับจากผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆ สามารถจบข้อพิพาททางการค้ากันด้วยเอกสารหลักฐาน
 2. กรณีที่ผู้ซื้อสินค้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีการจัดทำบัญชี เอกสารบิลเงินสดดังกล่าวสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หากข้อมูลต่างๆครบถ้วน

เราลองมาดูตัวอย่างของบิลเงินสดกัน

บิลเงินสด

ใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดแตกต่างกันอย่างไร

ข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดนั่นคือใบเสร็จรับเงินจะดูเป็นทางการมากกว่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเอกสารที่เราได้รับมาเป็นเพียงบิลเงินสด แต่หากมีข้อมูลต่างๆที่ครบถ้วนก็สามารถนำมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินได้เช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างข้อมูลที่ควรมีในใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด

 1. รายละเอียดของผู้ขาย (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 2. รายละเอียดของผู้ซื้อ (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 3. รายละเอียดของสินค้าและบริการ
 4. จำนวนเงินมูลค่าของสินค้าและบริการ
 5. ลายเซ็นผู้จ่ายเงิน
 6. ลายเซ็นผู้รับเงิน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นกรณีใบเร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ควรที่จะมีการเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนเพิ่มเติมด้วย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวหลักฐานเอกสารดังกล่าว

หากซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดมา จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

มีหลายๆกรณีที่เวลาเราไปซื้อสินค้า แล้วต้องการใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด แต่ผู้ขายนั้นไม่ยินยอมที่จะออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดให้ ทำให้ไม่สามารถหาเอกสารที่เหมาะสมมาเป็นหลักฐานในการจ่ายได้ กรณีนี้ทางสรรพากรได้ให้แนวทางแก้ไขมาให้ดังต่อไปนี้

กรณีรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ผู้รับเงินไม่มีหลักฐานการรับเงินที่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชี กิจการ สามารถจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยอาจเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ (เอาไว้ใช้ในกรณีที่ผู้รับเงินยินยอมออกใบรับเงิน)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
 • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
 • เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
 • วันเดือนปีที่ออกใบรับ
 • จำนวนเงินที่รับ
 • ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า

ตัวอย่างเอกสารใบรับ

ใบรับเงิน

2. ใบสำคัญรับเงิน (ใช้ในกรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้แต่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน)

ตัวอย่างเอกสารใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว)

ตัวอย่างเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สรุป

จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์ของใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกัน คือเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินทางฝั่งผู้ขาย และเป็นหลักฐานในการจ่ายชำระเงินในทางฝั่งผู้ซื้อ แต่โดยทั่วไปแล้วตัวใบเสร็จรับเงินจะเป็นเอกสารที่ดูเป็นทางการมากกว่าบิลเงินสดนั่นเอง อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นใบเร็จรับเงินหรือบิลเงินสด หากมีข้อมูลต่างๆครบถ้วนก็สามารถนำมาเป็นเอกสารหลักฐานได้

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ