นาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน

การศึกษา

  1. จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน NIDA – เกียรตินิยม

ใบอนุญาต

  1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  2. ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)

ประสบการณ์ทำงาน

1. Audit Manager บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ประสบการณ์ 8 ปี ใน Big4)

ใบประกาศ DipTFR

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน NIDA – เกียรตินิยม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)