ธเณศ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

รับทำบัญชี

ทุกๆบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินเป็นประจำทุกปีและนอกจากนี้บริษัทต้องยื่นภาษีรายเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในแวดวงบัญชี ทางเราได้ออกแบบวิธีการรับทำบัญชี ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยเราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ สามารถดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ และสามารถรับลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชี

 1. ผู้ประกอบการ SME ไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องหลังบ้านที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ แต่ควรไปโฟกัสกับการทำธุรกิจที่ตัวเองมีความชำนาญให้เต็มที่
 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำนักงานบัญชีถือว่าถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 3. สำนักงานบัญชีมีความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี สามารถลดความเสี่ยงในการถูกเบี้ยปรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกรมสรรพากรได้

ทำไมถึงควรเลือกทำบัญชีกับเรา

เราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล โดยข้อแตกต่างของเราและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับมีดังนี้

 1. เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) ผู้ประกอบการสามารถเปิดเอกสารต่างๆที่หน้าตาสวยงามดูน่าเชื่อถือจากระบบได้เลย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และทางเราสามารถเข้าไปตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบได้ทันที ทำให้รายงานทางการเงินอัพเดทและมีความถูกต้อง
 2. เราพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลเอกสารทางออนไลน์บางส่วนได้ ลดภาระในเรื่องการขนส่งเอกสาร และทางเราสามารถทำบัญชีบันทึกรายการได้อย่างรวดเร็ว (ไม่เกิน 3 วันทำการ) และสามารถรับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
 3. เราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี แต่เรามองว่าตัวเองเป็น Business Partner ที่ธุรกิจของลูกค้าจะต้องเติบโตขึ้นได้ด้วยจากการใช้บริการของเรา ในอนาคตเราจะมี Service เสริมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
 4. หากผู้ประกอบการต้องการ เราสามารถปิดงบเป็นรายเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำตัวเลขในงบการเงินไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องได้
 5. ทางเรามีทีมงานผู้สอบบัญชีหลายท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่างบการเงินของผู้ประกอบการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ก่อนลงลายมือชื่อในงบการเงิน
 6. สุดท้ายนี้เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีแต่คนรุ่นใหม่ พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับทำบัญชี

จากประสบการณ์ทำงานของทีมงาน เราสามารถรับทำบัญชีได้ในทุกๆประเภทธุรกิจ ดังนี้

 1. ธุรกิจซื้อมาขายไป
 2. ธุรกิจผลิตสินค้า
 3. ธุรกิจให้บริการ
 4. ธุรกิจรับเหมา
 5. ธุรกิจทางด้านออนไลน์ประเภทต่างๆ
 6. ธุรกิจที่มี BOI

ขั้นตอนในการทำงานรับทำบัญชี

 1. สอบถามและทำความเข้าใจธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของ ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร จำนวนพนักงาน เพื่อนำมาวางแผนให้บริการรับทำบัญชี
 2. สอบถามและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการรับทำบัญชี
 3. เสนอค่าบริการรับทำบัญชีให้ผู้ประกอบการพิจารณา
 4. หากผู้ประกอบการตกลง หลังจากนั้นเราจะทำการสอนให้ผู้ประกอบการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ในการออกและควบคุมเอกสารต่างๆในการดำเนินธุรกิจ โดยทีมงานบัญชีของเราก็จะใช้โปรแกรมบัญชีเดียวกันเป็น Single Platform ซึ่งช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการ และผู้ทำบัญชีลงได้
 5. หลังจากนั้นเราจะสอนผู้ประกอบการในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ดูรายละเอียดโปรแกรมบัญชีที่ใช้

ขอบเขตในการให้บริการรับทำบัญชี

สำหรับขอบเขตในการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือนนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท ตามกฎหมายที่กำหนด
 2. จัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 3. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ
 4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน เช่น แบบ ภพ.30 ภพ.36
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน
 6. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน เช่น แบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
 7. จัดทำแบบและยื่นประกันสังคมประจำเดือน
 8. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และปลายปี (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 9. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
 10. จัดทำงบการเงินประจำปีดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

ทางเราจะคิดค่าบริการโดยดูจากหลายๆองค์ประกอบร่วมกัน เช่น ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร รายได้ของกิจการ เป็นต้น อัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน = เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการแบบเหมารายปี (กรณีงบเปล่า หรือ เอกสารน้อยไม่เกิน 20 รายการต่อปี) = เริ่มต้นที่ 12,000 บาทต่อปี

สรุป

ทุกๆบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงิน และยื่นภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นบัญชีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับทุกบริษัท การเลือกผู้ทำบัญชีที่ดีและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทางเรามีความเชื่อว่าด้วยแผนงานที่ได้วางเอาไว้ และทีมงานคุณภาพรุ่นใหม่ สามารถให้บริการรับทำบัญชีแก่ทุกท่านได้อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า