Category Archives: การอ่านงบการเงิน

บัญชีแยกประเภท พื้นฐานของระบบบัญชีที่ทุกคนควรรู้

ทุกๆธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชี ซึ่งบัญชีแยกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจทราบถึงรายละเอียดในแต่ละบัญชีว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาอธิบายว่าบัญชีแยกประเภทคืออะไร

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expense) คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expense) ในงบการเงินเป็นบัญชีที่เกิดขึ้นเพื่อบันทึกตัวเลขให้ถูกต้องตามเกณฑ์สิทธิ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทำความเข้าใจสุขภาพทางด้านการเงินของกิจการได้ถูกต้อง

เงินให้กู้ยืมกรรมการ / เงินกู้ยืมกรรมการ คืออะไร?

เงินให้กู้ยืมกรรมการ / เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงินเป็นบัญชีหนึ่งที่มีความน่าปวดหัวมากที่สุด และผมเชื่อว่างบการเงินมากกว่าครึ่งในประเทศไทยมีบัญชีนี้อยู่ในงบการเงิน ในบทความนี้เราะมาอธิบายกันว่า เงินให้กู้ยืมกรรมการ / เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร และมีประเด็นทางด้านภาษีอะไรบ้างเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว

วัตถุดิบ คืออะไร?

วัตถุดิบ (Raw material) คือสิ่งของหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ยกตัวอย่างเช่น ผ้าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า หรือ กระดุมก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า เช่นกัน

audit คืออะไร?

คำว่า audit คืออะไร ในบางมุมคนอาจแทนความหมายของ audit เป็นอาชีพ ซึ่งหมายถึงอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี หรือในบางมุมหากมองว่า audit คือการกระทำ คำว่า audit จะมีความหมายว่า การตรวจสอบ

สัญญาเช่า คืออะไร? มาทำความเข้าใจกัน

สัญญาเช่า (Lease Agreement) คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สิน เช่น บ้าน อพาร์ทเม้นท์ รถยนต์ เพื่อให้ผู้เช่ามีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินตามข้อตกลงในสัญญาเช่าโดยชำระค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่า

สรุปการเปลี่ยนแปลงของ TFRS for NPAEs ที่บังคับใช้ในปี 2566

มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ TFRS for NPAEs ที่บังคับใช้ในปี 2566 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานฉบับเดิมมาก เรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องใหม่เลยทีเดียว เรามาดูสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ในบทความนี้

เดบิต เครดิต (Debit Credit) คืออะไร?

เดบิต เครดิต (Debit Credit) เป็นคำเรียกวิธีการบันทึกบัญชีของนักบัญชี เพื่อแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผ่านหลักการ เดบิต เครดิต

สินทรัพย์คืออะไร?

สินทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่กิจการเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการครอบครอง ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน นอกจากนี้ทรัพย์สินต้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตให้แก่กิจการด้วย เรามาทำความเข้าใจกับสินทรัพย์กัน

สมุดรายวันทั่วไปคืออะไร?

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) คือ สมุดหรือหน้าจอโปรแกรมบัญชีที่เอาไว้ใช้บันทึกรายการทางบัญชีในรูปแบบเดบิต เครดิต ซึ่งรายการทางบัญชีที่จะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปจะเป็นรายการอื่นๆที่ไม่ใช่ รายการซื้อ ขาย จ่าย รับ