Category Archives: การอ่านงบการเงิน

รวมบทความเกี่ยวกับการอ่านงบการเงิน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจงบการเงินแต่ะละประเภท รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างบทความหลัก เช่น

  1. งบการเงินคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายความหมายของงบการเงินว่าหมายถึงอะไร นอกจากนี้ยังอธิบายถึงองค์ประกอบของงบการเงินว่ามีอะไรบ้าง เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน และหน้ารายงานผู้สอบบัญชีเป็นต้น
  2. สมการบัญชีและหลักการบัญชีนั้นเป็นอย่างไร – ในบทความนี้จะอธิบายถึงสมการบัญชีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการเรียนบัญชีที่จะต้องทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าหากเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร
  3. งบแสดงฐานะการเงินคืออะไร – ในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน เช่น บัญชีในสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
  4. งบกำไรขาดทุน – ในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของงบกำไรขาดทุน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
  5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น – ในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการกระทบยอดบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ต้นปีไปจดถึงปลายปีว่าเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไร