อบรมบัญชีออนไลน์

เรามีการให้บริการอบรมบัญชีออนไลน์ เปิดมาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อเก็บชั่วโมงบัญชีของผู้ทำบัญชี CPD และ ผู้สอบบัญชี CPA ถูกต้องและได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

ในปี 2566 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกมาตรฐาน TFRS for NPAEs ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด สำหรับเนื้อหาสำหรับตอนที่ 1 มีสารบัญเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ดังนี้

 1. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละบทของ TFRS for NPAEs ฉบับใหม่ ทั้งหมด
 2. อธิบายเนื้อหาบทใหม่ เรื่อง
  • เกษตรกรรม
  • เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
  • อนุพันธ์
  • การรวมธุรกิจ
  • การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
  • ข้อตกลงสัมปทานบริการ

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

ในปี 2566 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกมาตรฐาน TFRS for NPAEs ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด สำหรับเนื้อหาตอนที่ 2 จะเป็นการไล่เนื้อหาทีละบท มีสารบัญเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ดังนี้

 1. ความเป็นมา/ความหมาย/วัตถุประสงค์/กรอบแนวคิด/องค์ประกอบงบการเงิน/เกณฑ์ในการวัดมูลค่า
 2. การนำเสนองบการเงิน
 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 5. ลูกหนี้
 6. สินค้าคงเหลือ
 7. เงินลงทุน
 8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

ในปี 2566 ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้มีการออกมาตรฐาน TFRS for NPAEs ฉบับใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด สำหรับเนื้อหาตอนที่ 3 จะเป็นการไล่เนื้อหาทีละบท มีสารบัญเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ดังนี้

 1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 3. ต้นทุนการกู้ยืม
 4. สัญญาเช่า
 5. ภาษีเงินได้
 6. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 7. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 8. รายได้
 9. การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 10. สัญญาก่อสร้าง
 11. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกธุรกิจที่มีคนทำกันมาก และมีวิธีการในการบันทึกบัญชีที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและทำการผิดเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้รายได้ สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. วิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตาม TFRS for NPAEs
 2. วิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตาม TFRS for PAEs
 3. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการบันทึกบัญชี
 4. ตัวอย่างรายการจริงในการบันทึกบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 5. การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

ระบบควบคุมภายในที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. ความหมายของระบบการควบคุมภายใน
 2. ระบบซื้อสินค้าและส่งคืนสินค้า และ ระบบจ่ายเงิน
 3. ระบบขายสินค้าและรับคืนสินค้า และระบบรับเงิน
 4. ระบบสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้า
 5. ระบบเงินเดือนและค่าแรง และ ระบบสินทรัพย์ถาวร

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักบัญชีในยุคปัจจุบัน สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน (เครื่องมือในการวิเคราะห์งบ)
 2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)
 3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน)
 4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด (งบกระแสเงินสด)
 6. การอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
 7. ฝึกวิเคราะห์งบการเงินจริง

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

หลักการบัญชีพื้นฐาน หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักบัญชี สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. หลักการพื้นฐานบัญชี
 2. สมการบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า
 3. การบัญชีทางด้านสินทรัพย์
 4. การบัญชีทางด้านหนี้สิน
 5. การบัญชีทางด้านส่วนของผู้ถือหุ้น
 6. การบัญชีทางด้านรายได้/ค่าใช้จ่าย/กำไรต่อหุ้น (EPS)
 7. งบกระแสเงินสด

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

นักบัญชีส่วนใหญ่ชีวิตจะมีแต่งาน งาน งาน จนลืมคิดไปว่า ณ วันที่เราเกษียณอายุ เราจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ ผมก็เลยลองคำนวณออกมาโดยใช้สมมติฐานดังนี้

 1. โดยเฉลี่ยนักบัญชีเริ่มทำงานมีรายได้ตอนอายุ 22 ปี เงินเดือนเดือนแรกที่ได้รับ 15,000 บาท
 2. อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5% ต่อปี
 3. ในแต่ละเดือน สามารถออมเงินได้ 20% ของเงินเดือน
 4. จะทำงานไปจนถึงอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีอายุยืนยาวไปถึง 85 ปี
 5. หลังเกษียณจะใช้เงินเดือนละ 20,000 บาท

ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดเงินติดลบ หลักสูตรนี้จะมาทำความเข้าใจการออมเงินผ่าน REIT และ IFF กัน

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

การปิดงบการเงินให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อนักบัญชี สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. ทำความเข้าใจ Flow และการจัดเก็บเอกสารเบื้องต้น
 2. กำหนดตารางงานในการปิดบัญชี
 3. การ Key เอกสารในการบันทึกบัญชี
 4. การปรับปรุงรายการก่อนปิดงบการเงิน (JV)
 5. การจัดทำงบทดลอง รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 6. การจัดทำรายงานกระทบยอดที่สำคัญ และการจัดทำงบทดลอง
 7. การ Grouping งบการเงิน
 8. องค์ประกอบของงบการเงิน

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง / จุดอ่อนในงบการเงินของผู้เช่าและผู้ให้เช่า / ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
 2. คำนิยาม / การระบุสัญญาเช่า / การแยกองค์ประกอบของสัญญาเช่า
 3. อายุของสัญญาเช่า / จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า / อัตราการคิดลด
 4. การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า / การวัดมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ / การแสดงรายการในงบการเงิน
 5. การบันทึกบัญชีสำหรับผู้เช่า / การเปิดเผยข้อมูล
 6. การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า
 7. วันถือปฎิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
 8. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสัญญาเช่าในรูปแบบต่างๆ

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

นักบัญชีที่มีความรู้ทางด้าน การเงินพื้นฐาน จะมีแต้มต่อมาก สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. Time value of money (Future value & Present value of Single Sum Cashflow)
 2. Time value of money (Future value & Present value of Ordinary Annuity)
 3. Time value of money (Future value & Present value of Annuity Due)
 4. Time value of money (Perpetuity & Growing Perpetuity & Finite-Life Uneven Series of Cash flow)
 5. การตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Capital Budgeting)
 6. การประเมินมูลค่าหุ้น (Bond and Equity valuation)

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

มาตรฐานชุดใหญ่ TFRS15 ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ มีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่า NPAEs มาก สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. ภาพรวมของ TFRS15 “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”
 2. หลักการรับรู้รายได้ “Five-step model Step 1-3”
 3. หลักการรับรู้รายได้ “Five-step model Step 4-5”
 4. ประเด็นสำคัญอื่นๆที่ระบุใน TFRS15 “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า”
 5. โจทย์ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ
 6. การเปิดเผยข้อมูล และ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
 7. ตัวอย่างธุรกิจได้รับผลกระทบ

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการเจาะลึก และแกะรอยงบการเงิน สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. ปูพื้นฐานก่อนวิเคราะห์งบการเงิน
 2. การวิเคราะห์หน้ารายงานผู้สอบบัญชี
 3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
 4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
 5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด
 6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงอื่นจากงบการเงิน

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการจัดทำงบการเงินรวม แบบง่ายๆ สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. หลักการพื้นฐานของการจัดทำงบการเงินรวม
 2. การตัดรายการเงินลงทุน (กรณีมีอำจนาจควบคุมต้นปี)
 3. การตัดรายการเงินลงทุน (กรณีมีอำจนาจควบคุมระหว่างปี)
 4. การตัดรายการเงินลงทุน (กรณีมีการปรับมูลค่ายุติธรรม-PPA)
 5. การตัดรายการระหว่างกัน
 6. โจทย์การจัดทำงบการเงินรวม

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

เนื้อหาของหลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” ในการอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังต่อไปนี้

 1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 4. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ Excel

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

ในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่ไม่สามารถจัดทำงบการเงินให้มีผลประกอบการที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงได้ สาเหตุหลักสำคัญอย่างหนึ่งนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดของบัญชีต้นทุน สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. บทนำ : การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
 2. การจำแนกและความหมายของต้นทุนในแต่ละประเภท
 3. ต้นทุนสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้า
 4. ต้นทุนสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า กับ Job Order Costing

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : บัญชี 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกิจการว่ากิจการที่เราสนใจนั้นมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. บทนำเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสด
 2. การจำแนกกิจกรรมและประเภทของงบกระแสเงินสด
 3. การจัดทำงบกระแสเงินสด (ทางตรง)
 4. การจัดทำงบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)
 5. การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : อื่นๆ 4 ชั่วโมง

ราคา 350 บาท (รวม Vat)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่มีความสำคัญมากที่นักบัญชีจะต้องทำความเข้าใจ สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. ทำความรู้จักกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. หลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
 3. ภาษีซื้อที่ไม่มีสิทธิขอคืน (ภาษีซื้อต้องห้าม)
 4. เมื่อไหร่ที่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย / ออกใบกำกับภาษีผิดทำอย่างไร
 5. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผิดทำอย่างไร
 6. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. การเฉลี่ยภาษีซื้อ / ประเด็นภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

สรุปประเด็นสำคัญ PEAK Advisor Advanced สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. เข้าใจหลักการสำคัญของการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
 2. การทำภาษีนิติบุคคลผ่านทาง PEAK Tax
 3. การลงบันทึกสินทรัพย์โดยใช้ PEAK Asset
 4. มีการยกบริษัทตัวอย่างในทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ในแต่ละบทที่เรียนไปและนำไปใช้งานได้ถูกต้อง
 5. การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม
 6. สามารถวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ PEAK Board

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

รายละเอียดหลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และการคำนวนภาษี
 2. การปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษี
 3. รายได้ที่ไม่ให้ถือเป็นรายได้ทางภาษี และรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
 4. การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
 5. หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล 
 6. ประเด็นภาษีที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
 7. ค่าน้ำมันรถยนต์ / ตั้งเงินเดือนกรรมการกี่บาทดี / การวางแผนภาษี

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : จรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง

ราคา : ฟรี

เนื้อหาในบทเรียน จรรยาบรรณ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

 1. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561
 2. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2564

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

เนื้อหาในหลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์มีดังต่อไปนี้

 1. แนะนำหลักสูตร
 2. คำสั่ง Simple calculatio  และ vlookup เพื่องานบัญชี
 3. คำสั่ง If และ sumif เพื่องานบัญชี
 4. คำสั่ง Goal seek Solver เพื่องานบัญชี
 5. คำสั่ง Left right และ sort text filter เพื่องานบัญชี
 6. การสร้างกราฟ
 7. การใช้งาน Pivot Table
 8. การใช้งาน Macro เพื่อลดการทำงาน

อบรมบัญชีออนไลน์

CPD CPA : อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท (รวม Vat)

Excel นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยจัดทำบัญชี สำหรับเนื้อหาอบรมบัญชีออนไลน์ มีดังนี้

 1. การจัดทำJournal entries, GL, TB โดยใช้ Excel
 2. การคุมลูกหนี้เจ้าหนี้ โดยใช้Excel
 3. การจัดทำ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้(ARAging)โดยใช้ Excel
 4. การคุมStockสินค้าโดยใช้ Excel
 5. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้Excel
 6. การใช้สูตรGoal seekเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 7. สูตรอื่นๆ