ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

การอ่านงบการเงินคือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือนักลงทุน ที่จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับงบการเงินไปทำธุรกิจของตนให้แข็งแรง หรือนำความรู้ไปใช้ในการเลือกลงทุนในบริษัทได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีพื้นฐานแล้วและต้องการต่อยอดในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน

หรือท่านใดไม่ต้องการอบรมแต่อยากปูพื้นฐานเรื่องงบการเงินลองอ่านบทความเหล่านี้ดูก่อนได้ครับ : การอ่านงบการเงิน

ราคาหลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 : การอ่านงบการเงินพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้และพื้นฐานทางด้านบัญชีและการอ่านงบการเงินเลย จะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มแรก ความยาวของหลักสูตรนี้จะอยู่ที่ประมาณ 10 ชั่วโมง มี Slide Power Point ให้จำนวน 239 หน้า หากไม่เข้าใจเนื้อหาผู้เรียนสามารถ Line มาสอบถามผมได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เริ่มอบรม

หลักสูตรที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีความรู้และพื้นฐานทางด้านบัญชีแล้ว โดยหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงิน ความยาวของหลักสูตรนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมง มี Slide Power Point ให้จำนวน 149 หน้า หากไม่เข้าใจเนื้อหาผู้เรียนสามารถ Line มาสอบถามผมได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เริ่มอบรม

“พิเศษปกติขายหลักสูตรละ 1,500 บาท 2 หลักสูตรมูลค่า 3,000 บาท ช่วงนี้โปรโมชั่นทั้ง 2 หลักสูตรเพียง 1,000 บาท”

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตร “การอ่านงบการเงินพื้นฐาน”

รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละบทเรียนจะเป็นดังต่อไปนี้

 1. หลักการพื้นฐานบัญชี

ในการอ่านงบการเงินหลักการพื้นฐานทางด้านบัญชีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ต้องเข้าใจ เนื้อหาในส่วนนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง ความหมายของการบัญชี ประโยชน์ของงบการเงิน และองค์ประกอบของงบการเงิน

ในส่วนองค์ประกอบของงบการเงินเราจะมาทำความรู้จักกับงบการเงินประเภทต่างๆ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 1. สมการบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า (รายการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับงบการเงินอย่างไร?

ในการอ่านงบการเงินเราจะต้องเข้าใจในสมการบัญชีกันก่อน

สมการบัญชี : สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

ในบทนี้เราจะมาอธิบายกันในเรื่องสมการบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์รายการค้าว่าหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เช่น ซื้อ ขาย จ่าย รับ แล้วจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร

 1. รายละเอียดบัญชีทางด้านสินทรัพย์

ในการอ่านงบการเงินเราจะต้องเข้าใจความหมายของสินทรัพย์และต้องเข้าใจในสินทรัพย์แต่ละตัว เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น

 1. รายละเอียดบัญชีทางด้านหนี้สิน

ในการอ่านงบการเงินเราจะต้องเข้าใจความหมายของหนี้สินและต้องเข้าใจในหนี้สินแต่ละตัว เช่น เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืมธนาคาร เป็นต้น

 1. รายละเอียดบัญชีทางด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการอ่านงบการเงินเราจะต้องเข้าใจความหมายของส่วนของผู้ถือหุ้นและต้องเข้าใจในบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละตัว เช่น ทุน กำไรสะสม เงินปันผลจ่าย เป็นต้น

 1. รายละเอียดบัญชีทางด้านรายได้/ค่าใช้จ่าย/กำไรต่อหุ้น (EPS)

ในการอ่านงบการเงินเราจะต้องเข้าใจความหมายของรายได้ และค่าใช้จ่าย ว่ามีที่มาอย่างไร รวมถึงวิธีในการคำนวณกำไรต่อหุ้น (EPS)

 1. ทำความเข้าใจงบกระแสเงินสด

ในการอ่านงบการเงินเราจะต้องเข้าใจงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นงบที่จะแสดงให้เห็นถึงที่มาของเงิน ที่ไปของเงินของกิจการ ซึ่งกระแสเงินสดเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจเลยทีเดียว ดังนั้นการเข้าในงบกระแสเงินสดจึงมีความสำคัญมาก ซึ่งเราจะมาเรียนกันในบทเรียนนี้

 1. อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน (เครื่องมือในการวิเคราะห์งบ)

อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินกัน

 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)
 2. ตัวอย่างการวิเคราะห์ฐานะการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน)
 3. ตัวอย่างการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 4. ตัวอย่างการวิเคราะห์กระแสเงินสด (งบกระแสเงินสด)

สำหรับบทที่ 9 – 12 จะเป็นตัวอย่างในการอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน งบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในเชิงปฎิบัติมากยิ่งขึ้น

 1. วิธีการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

ในการอ่านงบการเงิน หน้ารายงานผู้สอบบัญชีเป็นตัวที่จะบอกว่างบการเงินที่เรากำลังอ่านอยู่นั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้หรือไม่ หากหน้ารายงานผู้สอบบัญชีระบุว่างบการเงินมีเงื่อนไข ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น ตัวเลขต่างๆที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์อาจไม่ถูกต้องและผิดเพี้ยนไปได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรเข้าใจความหมายและวิธีในการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

ตัวอย่าง VDO หลักสูตร “การอ่านงบการเงินพื้นฐาน”

เนื้อหาหลักสูตร “การวิเคราะห์งบการเงิน”

รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละบทเรียนจะเป็นดังต่อไปนี้

 1. ปูพื้นฐานก่อนวิเคราะห์งบการเงิน

การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในบทแรกจะเน้นหลักๆ 3 เรื่องก็คือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน / งบการเงินรวม / งบกำไรขาดทุน VS งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 • ทำความเข้าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ทำความเข้าใจ Concept ของงบการเงินรวม
 • ทำความเข้าใจ กำไรขาดทุน VS กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 1. การวิเคราะห์หน้ารายงานผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีอยู่ 4 รูปแบบนั่นคือ ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ความเห็นแบบมีเงื่อนไข ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง การไม่แสดงความเห็น ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจกัน

      3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในบทนี้เราจะเน้นวิเคราะห์ตัวเลขผลการดำเนินงานจากงบการเงินจริงกัน

 • การวิเคราะห์รายได้
 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
 • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

      4. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในบทนี้เราจะเน้นวิเคราะห์ตัวเลขฐานะการเงินจากงบการเงินจริงกัน

 • การวิเคราะห์ฐานะการเงินโดยภาพรวม
 • การวิเคราะห์บัญชีหลักและการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

     5. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในบทนี้เราจะเน้นวิเคราะห์ตัวเลขกระแสเงินสดของกิจการจากงบการเงินจริงกัน

 • การวิเคราะห์คุณภาพของกำไรจากงบกระแสเงินสด
 • ทำความเข้าใจการใช้จ่ายเงินในเรื่องการลงทุนและการจัดหาเงินของบริษัท
 • การวิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอหรือไม่

     6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงอื่นจากงบการเงิน

การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ในบทนี้เราจะเน้นวิเคราะห์ความเสี่ยงอื่นๆที่สามารถมองเห็นได้จากงบการเงิน

 • ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • เครื่องมือทางการเงิน
 • เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตร “การวิเคราะห์งบการเงิน”

สรุป

สำหรับผู้ที่ได้เรียนทั้ง 2 หลักสูตรนี้ จะได้รับการปูพื้นฐานทางด้านบัญชี การอ่านงบการเงินเบื้องต้น ไปจนถึงหลักการในการวิเคราะห์งบการเงิน สามารถเอาความรู้ในเรื่องการอ่านงบการเงินที่ได้รับนี้ไปต่อยอดในด้านต่างๆได้

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

บทความที่เกี่ยวข้องกับการอ่านงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินคืออะไร

งบแสดงฐานะการเงินประกอบไปด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ในบทความเรื่อง งบการเงินคืออะไร ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องการอ่านงบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนคืออะไร

งบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย ตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ในบทความเรื่อง งบการเงินคืออะไร ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องการอ่านงบกำไรขาดทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของเจ้าของ) คืออะไร

ส่วนของเจ้าของ หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนของทุนที่เจ้าของนำเงินมาลงทุนในบริษัทประกอบกับกำไรสะสมที่บริษัททำมาหาได้ในแต่ละปีสะสมรวมกัน กลายเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสดคืออะไร

งบกระแสเงินสด เป็นงบที่เอาไว้อ่านกระแสเงินสดของกิจการว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในระหว่างงวดเกิดจากกิจกรรมใดบ้าง ซึ่งโดยปกติแล้วกระแสเงินสดของกิจการเป็นเรื่องมีมีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งไม่แพ้กำไรสุทธิของกิจการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านงบกระแสเงินสดให้เป็น

หมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินที่มีความสำคัญ เนื่องจากหมายเหตุประกอบงบการเงินจะเป็นส่วนขยายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเลขต่างๆในงบการเงินมากยิ่งขึ้น