งบกำไรขาดทุนคืออะไร

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนประกอบไปด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย ตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ในบทความเรื่อง งบการเงินคืออะไร ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องการอ่านงบกำไรขาดทุน

ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ต้องการเก็บชั่วโมง CPD เชิญทางนี้ : อบรมบัญชีออนไลน์

ท่านใดสนใจหลักสูตรการอ่านงบการเงินเชิญทางนี้ : สอนอ่านงบการเงิน

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO ที่ :

งบกำไรขาดทุน

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

งบกำไรขาดทุนคืออะไร

งบกำไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบกำไรขาดทุนจะแสดงให้เราเห็นถึง รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัท A มีรายได้ 250 บาท มีค่าใช้จ่าย 150 บาท มีกำไรสุทธิ 100 บาท ในปี 2562 หมายความว่า ช่วงวันที่ 01/01/62 – 31/12/62 บริษัท A มีรายได้ 250 บาท มีค่าใช้จ่าย 150 บาท และมีกำไร 100 บาท (รายได้ 250 บาท – ค่าใช้จ่าย 150 บาท)

โครงสร้างงบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนสามารถแบ่งประเภทการแสดงได้ใน 2 รูปแบบคือ

  1. งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
  2. งบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้น

รูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

รูปแบบงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียวนั้นจะเน้นความเรียบง่าย โดยจะรวมยอดรายได้เอาไว้ด้วยกันในส่วนของรายได้ เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น และจะรวมค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยกันในส่วนของค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เมื่อนำ รายได้ – ค่าใช้จ่าย ก็จะได้ กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และเมื่อนำมาหักกับ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก็จะได้กำไรสุทธิของกิจการ

รูปแบบของงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้น

รูปแบบงบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้น จะเน้นให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะนำรายได้จากการขายและให้บริการ หักออกจากต้นทุนขายและบริการก่อน เพื่อให้เห็นกำไรขั้นต้น หลังจากนั้นจึงค่อยแสดงรายได้อื่น และค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) ก็จะได้กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และเมื่อนำมาหักกับ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก็จะได้กำไรสุทธิของกิจการ

งบกำไรขาดทุนที่เห็นๆกันส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

ธเณศ คอมพิวเตอร์

แนะนำหลักสูตรงบการเงิน

สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวกับงบการเงิน ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเพียง 1,000 บาท มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ดูรายละเอียดได้ดังนี้

  1. การอ่านงบการเงินพื้นฐาน
  2. การวิเคราะห์งบการเงิน

เราปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชี หรือผู้ที่มีพื้นฐานแล้วแต่ต้องการต่อยอดไปในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินก็สามารถเรียนได้

ทำความรู้จักผมเพิ่มเติม : About Me

ตัวอย่างในการอ่านและแปลความหมายงบกำไรขาดทุน

สำหรับตัวอย่างในเรื่องการอ่านงบกำไรขาดทุนในบทความนี้จะเป็นการอ่านและแปลความหมายเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งเดี๋ยวจะมีเขียนในบทความถัดๆไปนะครับ

เราลองมาดูตัวอย่างงบกำไรขาดทุนนี้ ซึ่งเป็นงบกำไรขาดทุนของ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำธุรกิจร้าน Banana IT ตามที่เราคุ้นเคยกัน เรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

ท่านสามารถดาวน์โหลดงบกำไรขาดทุนฉบับเต็มได้ที่นี่

รายได้

  1. บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ ของทั้งปี 2562 ที่ 33,362 ล้านบาท
  2. บริษัทมีรายได้อื่น ของทั้งปี 2562 ที่ 28 ล้านบาท

รายได้อื่นหมายถึงรายได้ที่ไม่ใช้รายได้หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น รายได้จากดอกเบี้ย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น

  1. บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของทั้งปี 2562 จำนวน 39 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวนั้นเกิดจากกิจการร่วมค้าที่บริษัทไปร่วมลงทุนมานั้นมีผลกำไร และบริษัทจะบันทึกผลกำไรดังกล่าวเข้ามาตามสัดส่วนที่บริษัทมีในกิจการร่วมค้านั้น

ค่าใช้จ่าย

  1. บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการ ของทั้งปี 2562 เป็นจำนวน 28,946 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนหลักของกิจการ เช่น ต้นทุนค่าสินค้าและค่านำเข้าสินค้าที่ขายออกไป เป็นต้น
  2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ของทั้งปี 2562 เป็นจำนวน 2,381 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์โดยตรงกับยอดขาย คือการมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะสามารถทำให้ยอดขายของบริษัทนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ เช่น ค่าโฆษณา เงินเดือนของพนักงานฝ่ายขาย เป็นต้น
  3. บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของทั้งปี 2562 จำนวน 544 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆไปที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนที่ไม่ใช่ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น เงินเดือนพนักงานในส่วน Back office, ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน เป็นต้น

เมื่อนำเอา รายได้รวม – ค่าใช้จ่ายรวม ก็จะได้ กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT) ซึ่งมียอดของปี 2562 จำนวน 1,557 ล้านบาท กำไรในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานของบริษัทว่าเป็นอย่างไร

เมื่อนำเอา กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBIT) – ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (52 ล้านบาท) และ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (289 ล้านบาท) ก็จะได้กำไรสุทธิของปี 2562 ของบริษัท ที่มียอดจำนวน 1,216 ล้านบาท

สรุปงบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเป็นงบที่มีความสำคัญมากที่สุดงบหนึ่ง ที่เราควรดูและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ เนื่องจากงบกำไรขาดทุนจะทำให้เราเห็นภาพผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทที่เราสนใจ ว่ามียอดขาย ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และที่สำคัญจะทำให้เราเห็นกำไร (ขาดทุน) สุทธิของกิจการได้อีกด้วย

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้มาอ่านบทความนี้จะมีความเข้าใจในเรื่องการอ่านงบการเงินมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ