งบการเงินคืออะไร

งบการเงิน

งบการเงินคือตัวกลางที่เอาไว้สื่อความหมายทำให้บุคคลภายนอกและภายในรู้จักกับบริษัทได้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร บริษัทก็ต้องส่งงบการเงินให้ธนาคารดู เพื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อที่ธนาคารจะได้ตัดสินใจว่าจะปล่อยกู้ให้แก่บริษัทหรือไม่

หากบริษัทต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทก็ต้องแสดงงบการเงินให้นักลงทุนทราบถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ รวมทั้งกระแสเงินสดของกิจการ เพื่อให้นักลงทุนเอาไว้ใช้ตัดสินใจในการลงทุน หรือแม้กระทั่งบริษัทต้องการซื้อสินค้าจากทาง Supplier ทาง Supplier ย่อมต้องการทราบฐานะทางการเงินของบริษัทว่าจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ได้จากงบการเงินของบริษัทนั่นเอง

นอกจากนี้บุคคลภายในบริษัท เช่น ผู้บริหารยังได้ประโยชน์จากการนำงบการเงินของบริษัทมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย

ซึ่งในงบการเงินจะต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นรับรองความถูกต้อง บริษัทจึงจะสามารถนำงบการเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้

ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ต้องการเก็บชั่วโมง CPD เชิญทางนี้ : อบรมบัญชีออนไลน์

ท่านใดสนใจหลักสูตรการอ่านงบการเงินเชิญทางนี้ : สอนอ่านงบการเงิน

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO ที่ :

งบการเงิน

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ใครบ้างที่ต้องการใช้งบการเงิน

เนื่องจากงบการเงินนั้นมีประโยชน์ที่ช่วยเป็นสื่อกลางทำให้บุคคลภายนอกนั้นรู้จักกับบริษัทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีคนมากมายเหลายกลุ่มทีเดียวที่ต้องการใช้งบการเงิน สรุปได้ดังนี้

 1. ธนาคารต้องการใช้งบการเงินเพื่อวิเคราะห์กิจการและฐานะการเงินของผู้กู้ เพื่อตัดสินใจปล่อยกู้
 2. นักลงทุนต้องใช้งบการเงินเพื่อวิเคราะห์กิจการเพื่อตัดสินใจในการลงทุน
 3. Supplier ของบริษัทต้องใช้งบการเงินเพื่อดูว่าบริษัทจะมีปัญหาในการชำระหนี้หรือไม่
 4. ลูกค้าของบริษัทก็ต้องการดูงบการเงินเช่นเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ว่ากิจการที่ทำมาค้าขายด้วยนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
 5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้งบการเงินของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในระดับประเทศ
 6. กรมสรรพากรใช้งบการเงินในการพิจารณาการเสียภาษีของนิติบุคคล
 7. แม้กระทั่งพนักงานของบริษัท ก็อาจต้องการดูงบการเงินของบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่เช่นเดียวกัน เพื่อดูว่าบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่นั้นมีความมั่นคงมากน้อยขนาดไหน
 8. ผู้บริหารของบริษัทต้องวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์

องค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงินจะมีองค์ประกอบหลักๆที่สำคัญๆ 6 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

 1. หน้ารายงานผู้สอบบัญชี
 2. งบแสดงฐานะการเงิน
 3. งบกำไรขาดทุน
 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 5. งบกระแสเงินสด
 6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หน้ารายงานผู้สอบบัญชี

ทุกๆบริษัทจะต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นรับรองเพื่อให้บุคคลอื่น มั่นใจในตัวเลขและสามารถนำงบการเงินไปใช้ได้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องมีการสื่อสารให้ผู้ใช้งบการเงินทราบว่างบการเงินดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ การสื่อสารดังกล่าวจะทำผ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

ดังนั้นหน้ารายงานผู้สอบบัญชีจึงเป็นองค์ประกอบของงบการเงินที่มีความสำคัญมากที่สุด หากผู้สอบบัญชีรายงานว่างบการเงินนั้นถูกต้อง ผู้ใช้งบการเงินจึงจะสามารถนำงบการเงินดังกล่าวไปใช้ได้อย่างสบายใจ ในทางตรงกันข้ามหากผู้สอบบัญชีระบุว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง นั่นหมายความว่างบการเงินที่เรากำลังใช้อยู่นั้นไม่ถูกต้องและหากนำตัวเลขดังกล่าวไปใช้ อาจทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นผิดเพี้ยนไปได้

ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆคือ

 1. ไม่มีเงื่อไข – แสดงว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้อง
 2. ไม่ถูกต้อง – แสดงว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างร้ายแรง
 3. ไม่แสดงความเห็น – แสดงว่าผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบอะไรบางอย่างได้เพราะถูกบริหารจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างร้ายแรง
 4. มีเงื่อนไข – แสดงว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ แต่ระดับความรุนแรงจะน้อยกว่าข้อที่ 2 และ 3

เรื่องการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชีอย่างละเอียด เดี๋ยวจะมีอธิบายเอาไว้ในบทความถัดๆไปครับ

ดังนั้นในการอ่านงบการเงินสิ่งแรกสุดที่เราควรอ่านก่อนนั่นคือหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนั่นเอง

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินเป็นงบที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีฐานะการเงินเป็นอย่างไร ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ณ วันที่ 31/12/62 (จุดเวลา) บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเท่าไหร่ แต่ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัทนั้นมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน หนี้สิน
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น

จากงบแสดงฐานะการเงินจะเห็นได้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,160 ล้านบาท มีหนี้สิน 5,784 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,376 ล้านบาท เดี๋ยวในบทความถัดๆไปผมจะมาสรุปวิธีการอ่านงบแสดงฐานะการเงินให้อีกทีนะครับ

ธเณศ คอมพิวเตอร์

แนะนำหลักสูตรงบการเงิน

สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวกับงบการเงิน ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเพียง 1,000 บาท มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. การอ่านงบการเงินพื้นฐาน
 2. การวิเคราะห์งบการเงิน

เราปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชี หรือผู้ที่มีพื้นฐานแล้วแต่ต้องการต่อยอดไปในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินก็สามารถเรียนได้

ทำความรู้จักผมเพิ่มเติม : About Me

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ตั้งแต่วันที่ 01/01/62 – 31/12/62 (ช่วงเวลา) บริษัทมี รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน เป็นจำนวนเท่าใด

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

จากงบกำไรขาดทุน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้รวม 33,428 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 31,872 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,216 ล้านบาท เดี๋ยวในบทความถัดๆไปผมจะมาสรุปวิธีการอ่านงบกำไรขาดทุนให้อีกทีนะครับ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นดังต่อไปนี้

กระทบยอดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จะเห็นได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยกมามีจำนวน 2,651 ล้านบาท + กำไรสุทธิ 1,044 ล้านบาท – เงินปันผลจ่าย 600 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยกไป 3,082 ล้านบาท เดี๋ยวในบทความถัดๆไปผมจะมาสรุปวิธีการอ่านงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นให้อีกทีนะครับ

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่ายของกิจการ ว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดรับจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ในงบกระเงินสดจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. กระแสเงินสดรับจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน เช่น เงินสดรับจากการขาย เงินสดจ่ายซื้อสินค้า เป็นต้น
 2. กระแสเงินสดรับจ่ายจากกิจกรรมลงทุน เช่น เงินสดจ่ายลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ หรือ เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็นต้น
 3. กระแสเงินสดรับจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

สำหรับสูตรในการกระทบยอดงบกระแสเงินสดเป็นดังนี้

ตัวอย่างงบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จะเห็นได้ว่าเงินสดต้นปีของบริษัทอยู่ที่ 1,059 ล้านบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 726 ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (339 ล้านบาท) และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (142 ล้านบาท) ทำให้เงินสดปลายปีของบริษัทนั้นอยู่ที่ 1,059 + 726 – 339 -142 = 1,304 ล้านบาท เดี๋ยวในบทความถัดๆไปผมจะมาสรุปวิธีการอ่านงบกระแสเงินสดให้อีกทีนะครับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินจะเป็นส่วนอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลของบริษัทและข้อมูลในงบการเงินให้มีความชัดเจนมากยื่งขึ้น เช่น ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ลักษณะธุรกิจบริษัท นโยบายบัญชีต่างๆที่บริษัทใช้ แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละบัญชีของงบการเงิน เป็นต้น

สรุปเรื่องงบการเงิน

งบการเงินเป็นสื่อกลางสำคัญที่จะทำให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเข้าใจบริษัทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงบการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราควรที่จะศึกษา จะได้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ต่อไป

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ