หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หุ้น AOT

หุ้น AOT ถือได้ว่าเป็นหุ้นยอดนิยมตัวหนึ่งเพราะเป็นหุ้นบริหารสนามบินแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นจุดศุนย์กลางของภูมิภาค จึงทำให้เป็น Hub การเดินทางที่สำคัญ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ท่านใดสนใจเรียนหลักสูตรการอ่านงบการเงินพื้นฐานเชิญทางนี้ : การอ่านงบการเงิน

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจหุ้น AOT

หุ้น AOT หรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดตั้งขึ้น โดยการแปลงสภาพจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้รับการจัดตั้งในรูปของบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545

หุ้น AOT ที่สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 6 แห่งดังนี้

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง
 3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 4. ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 5. ท่าอากาศยานภูเก็ต
 6. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

สนามบินทั้ง 6 แห่งมีความสามารถรองรับผู้โดยสารเบื้องต้นได้ที่ 45 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี และรองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

รายได้จากหุ้น AOT นั้นมาจาก

 1. รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) ประกอบด้วย
 • ค่าบริการในการขึ้น – ลง ของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Landing & Parking Charges)
 • ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges)
 • ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)
 1. รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non – Aeronautical Revenues) ประกอบด้วย
 • ค่าเช่าสำนักงานและพื้นที่ (Rental Revenues)
 • รายได้เกี่ยวกับบริการ (Service Revenues) และ
 • รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues)

นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของหุ้น AOT

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานหุ้น AOT

หุ้น AOT นั้นจะมีรอบบัญชีที่ไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆ รอบบัญชีของหุ้น AOT คือวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยมีผลการดำเนินงานปีล่าสุดดังนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก : รายงานประจำปีหุ้น AOT

ก่อนจะไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสามารถหาความรู้เกี่ยวกับงบการเงินในบทความของผมก่อนได้เลยครับ : ความรู้เกี่ยวกับการอ่านงบการเงิน

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิของหุ้น AOT สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 4,320.68 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.74 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารจากสถานการณ์โควิท ทำให้รายได้ของบริษัทนั้นลดลง

รายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 หุ้น AOT มีรายได้เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 16,625.69 ล้านบาท ลดลง 18,384.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ทุกๆประเภทสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และทั่วทุกภูมิภาคโลก

รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue)

รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน หุ้น AOT

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 14,553.41 ล้านบาท ลดลง 13,219.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ทุกๆส่วนสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563

รายได้อื่น

รายได้อื่นหุ้น AOT

หุ้น AOT มีรายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 2,096.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น ๆ จำนวน 526.87 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก การกลับรายการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง ทอท.ในประเด็นข้อพิพาทสัญญาให้เช่าพื้นที่ภายใน ศูนย์บริหารการขนส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ธเณศ คอมพิวเตอร์

แนะนำหลักสูตรงบการเงิน

สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวกับงบการเงิน ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเพียง 1,000 บาท มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. การอ่านงบการเงินพื้นฐาน
 2. การวิเคราะห์งบการเงิน

เราปูพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชี หรือผู้ที่มีพื้นฐานแล้วแต่ต้องการต่อยอดไปในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินก็สามารถเรียนได้

ทำความรู้จักผมเพิ่มเติม : About Me

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายหุ้น AOT

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 หุ้น AOT มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 27,938.93 ล้านบาท ลดลง 5,143.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากการลดลงของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ จำนวน 1,964.17 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ดำเนินงานที่ลดลง ประกอบกับในปี 2563 กรมธนารักษ์ได้พิจารณาเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ใหม่สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ ทอท.ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลง จำนวน 1,889.98 ล้านบาท เนื่องจากในปีปัจจุบัน ทอท.ไม่มีการตั้งประมาณการโบนัสพนักงาน และค่าจ้างภายนอกลดลงจำนวน 1,863.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในส่วนที่จ่ายให้ service provider นอกจากนั้นแล้วยังมีค่าสาธารณูปโภคลดลงจำนวน 472.57 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจำนวน 410.22 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจำนวน 273.65 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 1,655.54 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาจเกิดการด้อยค่า เนื่องจากปริมาณเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมีสาระสำคัญ

วิเคราะห์ฐานะการเงินหุ้น AOT

ฐานะการเงินโดยรวม

ฐานะการเงินหุ้น AOT

การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หุ้น AOT มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 173,558.57 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 24,822.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.51 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์หุ้น AOT

สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 50,491.44 ล้านบาท ลดลง 30,295.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.50 เกิดจากการลดลงของ เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 28,247.38 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 4,104.38 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจำนวน 356.86 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 2,406.30 ล้านบาท สำหรับรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เช่น สินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากปีก่อน เงินลงทุน จำนวน 722.22 ล้านบาท ลดลง 439.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.84 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินลงทุน เผื่อขายจำนวน 386.28 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรม ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 118,608.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,332.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.64 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากงานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนของงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) งานปรับปรุง ระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของอาคารผู้โดยสารหลัก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 3,736.54 ล้านบาท ลดลง 420.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.12 เกิดจากการลดลง ของเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 1,093.09 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 352.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 100.92 ล้านบาท

การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หุ้น AOT มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 30,526.90 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 13,316.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.37 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

หนี้สินหุ้น AOT

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 15,333.15 ล้านบาท ลดลง 10,848.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.44 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลง ของเจ้าหนี้อื่นจำนวน 4,622.00 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจำนวน 2,456.28 ล้านบาท เจ้าหนี้งานระหว่างทำลดลงจำนวน 2,070.16 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 1,494.70 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว จำนวน 8,245.00 ล้านบาท ลดลง 2,270.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.60 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 6,948.75 ล้านบาท ลดลง 196.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.75 เนื่องจากการลดลงของมูลค่า สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศด้านที่เป็นหนี้สินจำนวน 834.43 ล้านบาท มูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ด้านที่เป็นหนี้สินเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด โดยมูลค่าดังกล่าวลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยน และประมาณการหนี้สินระยะยาว ลดลงจำนวน 525.52 ล้านบาท ในขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 1,041.75 ล้านบาท

วิเคราะห์กระแสเงินสดหุ้น AOT

หุ้น AOT มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 5,828.08 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 4,104.38 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กระแสเงินสดหุ้น AOT

หุ้น AOT มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 258.67 ล้านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานของปีปัจจุบัน เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 14,705.45 ล้านบาท เกิดจากเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 28,302.38 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 13,483.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 19,068.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 14,998.77 ล้านบาท และจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจำนวน 3,397.84 ล้านบาท

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญหุ้น AOT

อัตราส่วนทางการเงินหุ้น AOT

หุ้น AOT มีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ประกอบกับ ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนโครงสร้าง ทางการเงิน ทอท.สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า

โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

สรุป Capacity ของหุ้น AOT แต่ละสนามบินทั้งปัจจุบัน (สิ้นปี 2563) และอนาคตได้ดังนี้

อัตรารองรับผู้โดยสารหุ้น AOT

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปัจจุบันหุ้น AOT อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปีเป็น 60 คนล้านคน ต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 1 พร้อมด้วยการติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลัก งานระบบลำเลียงกระเป๋า สัมภาระ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอด รถยนต์ด้านทิศตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะสามารถพร้อมเปิดให้ บริการได้ ประมาณปี 2564

ครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 60 ล้านคนต่อปี เป็น 90 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้าง ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) และงานก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 4 เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 90 ล้านคนต่อปี เป็น 105 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้าง อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 5 เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 105 ล้านคนต่อปี เป็น 150 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้าง กลุ่มอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573

ท่าอากาศยานดอนเมือง

หุ้น AOT มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้สามารถรองรับ ผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และ ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 เพื่อให้สามารถรองรับ ผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี พร้อมระบบ สาธาณูปโภคด้านทิศใต้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพร้อมเปิดให้ บริการได้ประมาณปี 2567 ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และ ยกระดับการให้บริการ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสาร ภายในประเทศได้ 22 ล้านคนต่อปี

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

หุ้น AOT มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ดำเนินงานระหว่างปี 2563 – 2567 ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ งานปรับปรุง อาคารผู้โดยสารเดิม เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ งานขยายหลุมจอดอากาศยาน งานทางขับขนานเส้นใหม่ และ งานระบบสนับสนุนท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับผู้โดยสารเป็น 16.5 ล้านต่อต่อปี คาดว่าจะแล้ว เสร็จในปี 2567

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ดำเนินการ ต่อเนื่องหลังจาก โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ประกอบด้วยงานหลักคือ งานขยายอาคาร ผู้โดยสาร และงานขยายลานจอดอากาศยานเมื่อโครงการ แล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็น 20 ล้านคนต่อปี

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

หุ้น AOT มีโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ในระหว่างปี 2564 – 2568 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 10.5 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานก่อสร้างขยาย อาคารผู้โดยสาร งานปรับปรุงระบบถนนภายใน งานปรับปรุง และขยายระบบสาธารณูปโภค งานขยายหลุมจอดอากาศยาน และงานก่อสร้างทางขับขนานบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณปี 2568

ท่าอากาศยานภูเก็ต

หุ้น AOT มีการพัฒนาเต็มขีดความสามารถของ พื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ประกอบด้วย งานขยายลานจอด อากาศยานด้านทิศใต้ และการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถ รองรับผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณปี 2567

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

หุ้น AOT มีแผนการพัฒนาระยะที่ 1 ในระหว่างปี 2567 – 2571 ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานขยายอาคารผู้โดยสาร งานก่อสร้างขยายทางขับขนาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับผู้โดยสารเป็น 4.8 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะ แล้วเสร็จในปี 2571

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 2 ประกอบด้วยงานหลัก คือ งานขยายอาคารผู้โดยสาร และงานขยายหลุมจอดอากาศยาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณปี 2576 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับ ผู้โดยสารได้เป็น 5.2 ล้านคนต่อปี

สรุปหุ้น AOT

หุ้น AOT จัดได้ว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีตัวหนึ่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจผูกขาดดำเนินกิจการสนามบินของประเทศ หวังว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ