ภงด1ก คืออะไร

ภงด1ก
สอนบัญชีภาษีฟรี

ภงด1ก คือแบบสรุปรายการเงินได้และภาษีเงินได้ทั้งปีของพนักงานของบริษัท ที่มีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น โดยทางบริษัทจะต้องยื่นสรุปยอดเงินได้ของพนักงานทุกๆคน ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่

มีความรู้เรื่องนี้แล้ว ท่านใดสนใจจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองเชิญทางนี้ : จดทะเบียนบริษัท

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด1ก

บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลที่เป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่พนักงานเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด1ก ให้แก่กรมสรรพากรเป็นประจำทุกปี โดยทางบริษัทจะต้องยื่นสรุปยอดเงินได้ของพนักงานทุกๆคน ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องยื่น ภงด1ก

เงินได้ที่ต้องยื่นแบบ ภงด1ก ได้แก่ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด

 1. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ได้แก่
 • เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
 • เงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้อื่นออกแทนให้ ไม่ว่าในทอดใด
 • เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจาก การจ้างแรงงาน
 1. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ได้แก่
 • ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
 • เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
 • เงินค่าเช่าบ้านที่ผู้จ่ายเงินออกให้
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ ไม่ว่าในทอดใด
 • เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำ งานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำ ให้นั้นจะเป็นการประจำ หรือชั่วคราว

ที่มา : คำชี้แจงการยื่นแบบ

รอบระยะเวลาในการยื่นแบบ ภงด1ก

รอบระยะเวลาที่ยื่นแบบ คือ รอบ มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้มีหน้าที่ยื่นแบบจะต้องดำเนินการยื่นแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน

ในปัจจุบัน (ปี 2564) แบบ ภงด1ก ยังไม่สามารถยื่นในรูปแบบออนไลน์ได้ โดยผู้มีหน้าที่ยื่นแบบจะต้องยื่นแบบที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน เท่านั้น

ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด1ก

ถ้าผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด1ก ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องรับผิดทางอาญา ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยง การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. บัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่
 2. อบรมบัญชีออนไลน์ (เก็บชั่วโมง CPD CPA)

บัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ เน้นปูพื้นฐานให้สำหรับผู้ที่เพิ่งจดจัดตั้งบริษัทใหม่ แต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลย

อบรมบัญชีออนไลน์ สามารถเก็บชั่วโมง CPD CPA ได้ (สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี)

แบบ ภงด1 และ ภงด1ก แตกต่างกันอย่างไร

ภงด1ก เป็นสรุปรายละเอียดเงินได้ของพนักงานแบบรายปี ซึ่งแตกต่างจาก ภงด 1 ซึ่งเป็นแบบรายเดือน และนอกจากนี้ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นคือ ภงด1ก จะต้องแสดงรายละเอียดเงินได้ของพนักงานทุกคนถึงแม้ว่าพนักงานคนนั้นจะไม่มีเงินได้ที่ถึงเกณฑ์เสียภาษี แต่ ภงด1 จะแสดงรายละเอียดเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่เสียภาษี และต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งเท่านั้น

นิติบุคคลจะต้องนำส่ง ภงด1ก ให้กรมสรรพากรปีละ 1 ครั้ง โดยรอบที่ต้องยื่นแบบคือ มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด1ก จะต้องดำเนินการยื่นแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ซึ่งแตกต่างจากตัว ภงด1 ที่รอบการยื่นแบบเป็นเดือนละครั้ง โดยผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด1 จะต้องดำเนินการยื่นแบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (กรณียื่นแบบ ภงด1 ทางอินเตอร์เน็ตทางกรมสรรพากรขยายระยะเวลาการยื่นแบบให้เพิ่มได้อีก 8 วัน )

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง ของ ภงด 1ก นั่นคือรอบที่ยื่นแบบจะเป็น มกราคม – ธันวาคม เท่านั้น โดยไม่สนใจว่ารอบบัญชีของทางนิติบุคคลจะเป็นวันที่เท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A รอบบัญชีวันที่ 01/06/63 – 31/05/64 ทางบริษัทก็จะต้องยื่นแบบ ภงด 1ก ตามรอบ 01/01/63 – 31/12/63 โดยที่จะไม่ได้สนใจว่ารอบการปิดบัญชีของบริษัทนั้นคือวันที่เท่าใด

วิธีการกรอกแบบ ภงด1ก

ภงด1ก หน้าแรก

ใบหน้า ภงด1ก

ส่วนที่ 1 : ให้กรอกรายละเอียดของบริษัท โดยรายละเอียดที่ต้องกรอกมีดังนี้

 1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล
 2. เลขที่สาขา (หากเป็นสำนักงานใหญ่ให้ใส่ 00000)
 3. ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ของบริษัท

ส่วนที่ 2 : ให้กรอกรอบปีภาษีที่ยื่นแบบ และให้ติ๊กเครื่องหมายว่าการยื่นแบบดังกล่าวเป็นการยื่นแบบปกติ หรือเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไหร่

ส่วนที่ 3 : ให้ติ๊กว่าแนบเอกสารแนบ ภงด1ก ด้วยกระดาษ หรือสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และมีจำนวนทั้งหมดกี่แผ่น

ส่วนที่ 4 : ให้สรุปรายการภาษีที่นำส่ง โดยกรอกสรุปยอด จำนวนพนักงาน ยอดเงินได้ทั้งสิ้น และภาษีที่นำส่งทั้งสิ้นของพนักงาน โดยสรุปยอดแยกเป็นรายประเภทเงินได้ตามที่แบบกำหนด

ภงด1ก ใบแนบ

ส่วนที่ 1 : ให้กรอกข้อมูลดังนี้

 1. เลขทะเบียนนิติบุคคล
 2. เลขที่สาขา (หากเป็นสำนักงานใหญ่ให้ใส่ 00000)
 3. ติ๊กช่องประเภทเงินได้
 4. ใส่เลขจำนวนแผ่น

ส่วนที่ 2 : ให้กรอกรายละเอียดของพนักงานแต่ละคนดังนี้

 1. เลขบัตรประชาชนของพนักงานผู้มีเงินได้
 2. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของพนักงาน
 3. จำนวนเงินได้ของพนักงานแต่ละคนทั้งปี
 4. จำนวนภาษีที่หักและนำส่งของพนักงานแต่ละคนทั้งปี

สรุป

ภงด1ก เป็นแบบสรุปรายการเงินได้และภาษีเงินได้ทั้งปีของพนักงาน ที่ทุกๆบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจะต้องยื่นแบบ และนำส่งสรรพากร ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับแบบ ภงด1ก ให้ถ่องแท้ จะได้ปฎิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยกันแชร์บทความให้หน่อยครับ