Invoice คืออะไร

invoice คือ
สอนบัญชีภาษีฟรี

ใบแจ้งหนี้หรือ invoice เป็นหลักฐานที่สำคัญในการแจ้งหนี้ระหว่างบริษัทผู้ขาย และบริษัทผู้ซื้อ ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจกับใบแจ้งหนี้กันว่าคืออะไร

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

Invoice คืออะไร

Invoice คือใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ขายได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ผู้ซื้อแล้ว โดยจะมีรายละเอียดของสินค้าและบริการรวมถึงมูลค่าของสินค้าและบริการ ในเอกสารดังกล่าวจะมีลายเซ็นจากทางฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นในใบแจ้งหนี้แล้ว

ดังนั้นหากในภายหลังมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เช่น ผู้ซื้อไม่ยอมชำระค่าสินค้าและบริการดังกล่าว ตัวเอกสาร invoice หรือใบแจ้งหนี้ ย่อมนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยุติข้อพิพาทได้

ข้อมูลที่ invoice ต้องมี

ข้อมูลใน invoice หรือใบแจ้งหนี้ ที่ครบถ้วนควรจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. คำว่าใบแจ้งหนี้
 2. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ขาย เบอร์ติดต่อ และสำนักงานสาขา
 3. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ซื้อ และสำนักงานสาขา
 4. เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้
 5. วันที่ออกใบแจ้งหนี้
 6. วันที่ครบกำหนดชำระเงิน
 7. รายละเอียดของสินค้าและบริการ
 8. จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการ
 9. ลายเซ็นผู้ซื้อ
 10. ลายเซ็นผู้ขาย

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (invoice)

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่นี่ : ตัวอย่าง Invoice

รายละเอียดจากตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (invoice) มีดังนี้

 1. คำว่าใบแจ้งหนี้
 2. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ขาย เบอร์ติดต่อ และสำนักงานสาขา : บริษัท วินวินโซลูชั่น ออดิทติ้ง จำกัด 8/209 หมู่บ้านทาวน์อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel : 087-6732884 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556128421
 3. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ซื้อ และสำนักงานสาขา : บริษัท กขค จำกัด 53 หมู่ที่ 2 อาคารแจ้งประสิทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เลขผู้เสียภาษี : 1111111111111
 4. เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้ : INV2008002
 5. วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 28/08/2563
 6. วันที่ครบกำหนด : 28/09/2563
 7. รายละเอียดของสินค้าและบริการ : ค่าบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 8. จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการ : 10,000 บาท
 9. ลายเซ็นผู้ซื้อ
 10. ลายเซ็นผู้ขาย

วิธีการวางบิล invoice (ใบแจ้งหนี้)

 1. สอบถามบริษัทลูกค้าถึงวิธีการในการแจ้งหนี้ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางบริษัทให้ส่ง Messenger ไปวางบิลใบแจ้งหนี้ตัวจริงที่บริษัท หรือบางบริษัทอาจะให้แจ้งหนี้โดยการส่ง invoice ทาง Email ได้เป็นต้น
 2. หลังจากนั้นก็ดำเนินการวางบิลตามที่บริษัทลูกค้านั้นกำหนด
 3. ในการวางบิลจะต้องให้ผู้มีอำนาจของบริษัทเซ็นใน invoice และในการวางบิลก็ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของลูกค้าเซ็นรับใน invoice ด้วย

สรุป

Invoice คือใบแจ้งหนี้ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ขายได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ผู้ซื้อแล้ว ดังนั้นรายละเอียดในใบแจ้งหนี้จึงควรถูกต้องและครบถ้วน