e-witholding tax คืออะไร? ทำไมช่วยลดภาระให้นักบัญชี/ผู้ประกอบการ

e-withholding tax
สอนบัญชีภาษีฟรี

e-withholding tax คือ ระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบใหม่ซึ่งมีความสะดวกสบายกว่าระบบเดิมมาก สามารถช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ลดภาระให้แก่ฝ่ายบัญชีในการจัดเตรียมเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินอีกด้วย

e-withholding tax คืออะไร

e-withholding tax คือ ระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้จ่ายสามารถแจ้งให้ธนาคารทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีแทนผู้ประกอบการ โดยที่ธนาคารยังเป็นผู้ทำหลักฐานการหักภาษีให้แก่ผู้รับเงิน ดังนั้นผู้รับเงินจึงไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเหมือนในอดีตอีก

เปรียบเทียบระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบเดิม กับแบบ e-withholding tax

เปรียบเทียบหัก ณ ที่จ่ายแบบเดิมกับ e-withholding tax

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า หากเป็นระบบการหัก ณ ที่จ่ายแบบเดิม บริษัท ก เมื่อจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัท ข จำนวนเงิน 100 บาท บริษัท ก มีหน้าที่ 3 อย่างคือ

 1. บริษัท ก สั่งโอนเงินไปที่ธนาคารเพื่อจ่ายเงินให้แก่บริษัท ข (ผู้รับเงิน) เป็นจำนวน 97 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 3%)
 2. บริษัท ก ต้องนำส่ง หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่แสดงว่ามีการหัก ณ ที่จ่าย 3 บาท ให้แก่บริษัท ข
 3. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป บริษัท ก จะต้องนำส่ง หัก ณ ที่จ่าย 3 บาท โดยการยื่นแบบ ภงด.53 ให้แก่กรมสรรพากร

จะเห็นได้ว่าการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบเดิมภาระจะตกอยู่กับบริษัท ก ทั้งหมดทั้งในเรื่องการจ่ายเงิน การนำส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน และการนำส่งภาษี ภงด.53

ทีนี้เราลองมาดูการหัก ณ ที่จ่ายด้วย e-withholding tax กันดูบ้าง

 1. บริษัทสั่งโอนเงินไปให้แก่ธนาคารจำนวน 100 บาท
 2. ธนาคารดำเนินการโอนเงินให้แก่บริษัท ข (ผู้รับเงิน) จำนวน 97 บาท (หัก ณ ที่จ่าย 3% ที่ 3 บาท)
 3. ธนาคารนำเนินการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร 3 บาท
 4. ธนาคารเป็นผู้ส่งข้อมูลการหักภาษีให้แก่บริษัท ข (ผู้รับเงิน) เพื่อเป็นหลักฐานแทนหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

จะเห็นได้ว่าการหัก ณ ที่จ่ายด้วย e-withholding tax ธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องต่างๆแทนผู้ประกอบการ

ข้อดี / ข้อเสีย ของการใช้ระบบ e-withholding tax

ข้อดีของการใช้ระบบ e-withholding tax

 1. ลดภาระของผู้จ่ายเงินไม่ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธนาคารดำเนินการให้)
 2. ลดภาระของผู้จ่ายเงินไม่ต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ธนาคารดำเนินการให้)
 3. ลดภาระของผู้รับเงินในการเก็บเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย โดยใช้ข้อมูลที่ธนาคารส่งให้แทนได้
 4. อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ใช้ระบบ e-withholding tax จะลดลงเหลือ 1% (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2568)

ข้อเสียของการใช้ระบบ e-withholding tax

 1. ผู้ประกอบการต้องเสียเงินค่าบริการให้แก่ธนาคารเป็นราย Transaction

สรุป

จบแล้วนะครับสำหรับบทความ e-withholding tax คืออะไร? เหนือสิ่งอื่นใดคือการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

 ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ