BOI คืออะไร?

BOI คืออะไร

BOI คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับบริษัทที่ทำตามเงื่อนไขของ BOI หลากหลายประการ

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

BOI คืออะไร?

BOI เป็นชื่อย่อที่มาจากคำว่า Board of Investment ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน หลากหลายประการ เช่น การยกเว้น/ลดหย่อน ภาษีเงินได้นิติบุคคล , การยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ เป็นต้น

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน หรือการดึงดูดเงินจากต่างชาติ ทำให้เกิดการจ้างงาน กิจกรรมต่างๆที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น BOI คือหน่วยงานที่มีความสำคัญมากต่อประเทศ

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ BOI เพิ่มเติมที่ : www.boi.go.th

เงื่อนไขในการขอรับเข้าส่งเสริมการลงทุนของ BOI คือ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอรับการส่งเสริมเรื่องหลักๆมีดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นโครงการที่มีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละประเภทกิจการ
 2. การให้ส่งเสริมจะพิจารณาเป็นรายโครงการ และต้องเป็นโครงการที่มีการลงทุนใหม่ในเครื่องจักรใหม่ทั้งสายการผลิต โดยโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้
 3. ต้องใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
 4. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
 5. ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สำหรับโครงการริเริ่ม ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 6. ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 10%
 7. ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ

หลักเกณฑ์การถือหุ้นต่างชาติ

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมลงทุน จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการถือหุ้นของต่างชาติดังต่อไปนี้

 1. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชี 1 ตามท้ายประกาศพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
 2. โครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชี 2 และ บัญชี 3 ตามท้ายประกาศพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI คือ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI มีทั้งในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางภาษี สามารถสรุปเบื้องต้นได้ดังนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี (ขั้นกับประเภทกิจการและเงื่อนไข)
 2. เมื่อพ้นกำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้สิทธิขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมสูงสุด 5 ปี
 3. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นอากรขาเข้าของเครื่องจักรที่นำมาใช้ในโครงการ
 4. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
 5. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

 1. อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
 2. อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการ เข้ามาทำงาน
 3. อนุญาตให้ส่งออกเงินตราต่างประเทศ
 4. อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

สรุป

BOI เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุน FDI จากต่างชาติ ทำให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้าง GDP ของประเทศให้เติบโต หวังว่าผู้อ่านจะได้ความรู้ไปกันนะครับ จากบทความนี้ BOI คืออะไร

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า