ห้างหุ้นส่วนสามัญคืออะไร แตกต่างจากหุ้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างไร?

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
สอนบัญชีภาษีฟรี

ห้างหุ้นส่วนสามัญคือองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งโดยเป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกัน และแบ่งปันผลกำไรร่วมกันตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละคน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) คืออะไร?

ห้างหุ้นส่วนสามัญคือองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งโดยเป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกัน และแบ่งปันผลกำไรร่วมกันตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละคน

ในเรื่องความรับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน กล่าวคือเมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญได้เริ่มดำเนินธุรกิจไปแล้ว ปรากฎว่ามีหนี้สินที่ต้องชำระและห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถจ่ายคืนได้ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องนำเงินส่วนตัวมาร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินดังกล่าว

ศึกษาเพิ่มเติมที่กรมสรรพากร : คู่มือภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

ประเภทของห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน – หากเป็นห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะถือว่าเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา และจะต้องไปขอให้มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากรภายใน 60 วันนับจากวันที่มีเงินได้พึงประเมิน และเนื่องจากเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา การเสียภาษีจะเป็นการเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า ตามรูปแบบของการเสียภาษีของบุคคล
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน – หากเป็นห้างหุ้นส่วนประเภทนี้จะถือว่าเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งต้องไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเนื่องจากเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล การเสียภาษีจะเป็นการเสียภาษีตามรูปแบบของการเสียของนิติบุคคล และชื่อนำหน้าของห้างหุ้นส่วนประเภทดังกล่าวจะมีชื่อนำหน้าว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียภาษีได้ที่ :

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณอย่างไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร

ห้างหุ้นส่วนสามัญ แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างไร?

ความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีดังต่อไปนี้

  1. ในเรื่องความรับผิดต่อหนี้สิน หากเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน แต่หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีเพียงหุ้นส่วนผู้จัดการที่จะต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน ส่วนหุ้นส่วนคนอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการจะรับผิดต่อหนี้สินจำกัด เพียงแค่ส่วนของเงินลงทุนที่ตนลงไปเท่านั้น
  2. หากเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญประเภทไม่จดทะเบียนจะถือว่าประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา และจะต้องเสียภาษีด้วยอัตราก้าวหน้าในรูปแบบบุคคลธรรมดา แต่หากเราเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจะถือว่าประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล และจะต้องเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล
  3. หากเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญประเภทไม่จดทะเบียน เนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ทำเพียงบัญชีรายรับ-รายจ่าย เท่านั้น แต่หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จึงต้องมีการจัดทำงบการเงิน และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรลงลายมือชื่อ

จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีหรือไม่

หากว่าเรามีการร่วมกันทำธุรกิจกับบุคคลอื่น แต่ไม่อยากเป็นนิติบุคคล เพราะยุ่งยากในเรื่องเอกสาร และการจัดทำบัญชี การเลือกทำธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สามารถทำได้ ข้อดีของการประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นดังต่อไปนี้

  1. ไม่ต้องจัดทำงบการเงิน ดังนั้นจึงไม่มีต้นทุนทางด้านการทำบัญชี และการสอบบัญชี เหมือนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  2. เสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา ดังนั้นหากห้างหุ้นส่วนสามัญมีฐานรายได้น้อย ก็จะเสียภาษีน้อย ตามอัตราก้าวหน้าของอัตราภาษี

อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันดังนี้

  1. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกๆคนจะต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวน กล่าวคือเมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญได้เริ่มดำเนินธุรกิจไปแล้ว ปรากฎว่ามีหนี้สินที่ต้องชำระและห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถจ่ายคืนได้ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องนำเงินส่วนตัวมาร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินดังกล่าว
  2. เสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา ดังนั้นหากห้างหุ้นส่วนสามัญมีฐานรายได้สูง ก็จะเสียภาษีมาก ตามอัตราก้าวหน้าของอัตราภาษี

สรุป

การจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญมีข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน บางท่านอาจจะเห็นถึงข้อดีของการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ว่าไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเพื่อทำบัญชี ประหยัดต้นทุนทางด้านบัญชี และเสียภาษีต่ำกว่าหากว่าฐานรายได้น้อย แต่บางท่านก็อาจมองว่าการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่ดี เนื่องจากผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน และต้องเสียภาษีมากหากมีเงินได้สูง ก็แล้วแต่เลือกตามความเหมาะสมของกิจการ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า