dbd datawarehouse ใช้งานอย่างไร?

dbd datawarehouse
สอนบัญชีภาษีฟรี

dbd datawarehouse คือ คลังข้อมูลธุรกิจ จัดทำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยได้

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

dbd datawarehouse คืออะไร?

dbd datawarehouse คือ คลังข้อมูลธุรกิจ จัดทำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยได้ สามารถเข้าสู่ระบบ dbd datawarehouse ได้ที่ https://datawarehouse.dbd.go.th/index

ซึ่งวิธีการค้นหานั้นง่ายมากเพียงพิมพ์เลขทะเบียน หรือ ชื่อบริษัทที่ต้องการลงไปในกล่องค้นหา ดังภาพนี้

ค้นหาข้อมูลนิติบุคคล

เมื่อค้นหาข้อมูลแล้ว ใน dbd datawarehouse หรือ คลังข้อมูลธุรกิจ จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายส่วนดังนี้

 1. ข้อมูลนิติบุคคล
 2. ข้อมูลงบการเงิน
 3. การลงทุนจำแนกตามสัญชาติ
 4. ประวัติการเปลี่ยนแปลง
 5. ข้อมูลหน่วยงานภายนอก

ข้อมูลนิติบุคคล

ในส่วนของ ข้อมูลนิติบุคคล ใน dbd datawarehouse จะเป็นการแสดงข้อมูลโดยทั่วไปของกิจการนั้น เพื่อให้ประชาชรทั่วไปทราบว่าบริษัทที่กำลังทำธุรกรรมด้วยนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งจะมีข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท
 2. ประเภทนิติบุคคล เช่น บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น
 3. สถานะนิติบุคคล เช่น ยังดำเนินกิจการอยู่, เลิก, เสร็จชำระบัญชี, ร้าง เป็นต้น
 4. วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
 5. ทุนจดทะเบียน
 6. กลุ่มธุรกิจ
 7. ขนาดธุรกิจ
 8. ปีที่นำส่งงบการเงิน : ในหัวข้อนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแต่ละกิจการได้ กิจการที่มีความน่าเชื่อถือย่อมส่งงบการเงินให้ครบทุกปี หากพบว่ากิจการใดที่ไม่ได้นำส่งงบการเงิน อาจเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งว่ากิจการนั้นขาดความน่าเชื่อถือ
 9. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 10. Website
 11. รายชื่อกรรมการ
 12. กรรมการลงชื่อผูกพัน ในส่วนนี้จะแสดงเฉพาะรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 13. ประเภทธุรกิจและวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน
 14. ประเภทธุรกิจและวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด

ข้อมูลงบการเงิน

ในส่วนของ ข้อมูลงบการเงิน ใน dbd datawarehouse จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อให้บุคคลทั่วไปนั้นสามารถเข้ามาอ่านแล้ววิเคราะห์ได้ว่าบริษัทที่เราทำธุรกรรมอยู่ด้วยนั้นมีการทำธุรกิจจริงๆหรือไม่

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน dbd datawarehouse

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินใน dbd datawarehouse จะเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี โดยจะมีการแสดงให้เห็นถึงยอดเงินของแต่ละบัญชีที่สำคัญๆดังนี้

 1. ลูกหนี้การค้า
 2. สินค้าคงเหลือ
 3. สินทรัพย์หมุนเวียน
 4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 6. สินทรัพย์รวม
 7. หนี้สินหมุนเวียน
 8. หนี้สินไม่หมุนเวียน
 9. หนี้สินรวม
 10. ส่วนของผู้ถือหุ้น
 11. หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุน

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนใน dbd datawarehouse จะเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี โดยจะมีการแสดงให้เห็นถึงยอดเงินของแต่ละบัญชีที่สำคัญๆดังนี้

 1. รายได้หลัก
 2. รายได้รวม
 3. ต้นทุนขาย
 4. กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
 5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 6. รายจ่ายรวม
 7. ดอกเบี้ยจ่าย
 8. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
 9. ภาษีเงินได้
 10. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน dbd datawarehouse

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินใน dbd datawarehouse จะเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี โดยจะมีการแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆดังนี้

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

 1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 
 2. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
 3. ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม
 4. ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม
 5. ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม

ตัวชี้วัดสภาพคล่อง

 1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
 2. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า)
 3. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า)
 4. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 1. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
 2. อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม

อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน

 1. อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
 2. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)
 3. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
 4. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า)

การลงทุนจำแนกตามสัญชาติ

ในส่วน การลงทุนจำแนกตามสัญชาติ ใน dbd datawarehouse จะเป็นการแสดงข้อมูลว่าบริษัทที่เราสนใจอยู่นั้นเป็นบริษัทสัญชาติไทย (ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นเกิน 50%) หรือ เป็นนิติบุคคลต่างด้าว (ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ถึง 50%) ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง

การลงทุนจำแนกตามสัญชาติ dbd datawarehouse

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ประวัติการเปลี่ยนแปลง ใน dbd datawarehouse หากนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอดีตที่สำคัญๆข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นในหน้านี้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆจะมีดังต่อไปนี้

 1. ประวัติการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล – หากนิติบุคคลเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน ก็จะถูกแสดงข้อมูลชื่อเดิมเอาไว้ทั้งหมด รวมถึงวันที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 2. ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน หากนิติบุคคลเคยเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนมาก่อน ก็จะถูกแสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนเดิมเอาไว้ทั้งหมด รวมถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

สรุป dbd datawarehouse

วัตถุประสงค์ของการมี dbd datawarehouse หรือ คลังข้อมูลธุรกิจ ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำธุรกิจได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากนำข้อมูลดังกล่าวมาวิคราะห์และใช้ให้เป็นประโยชน์ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า