ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คืออะไร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สอนบัญชีภาษีฟรี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทางพาณิชย์ในธุรกิจทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกฎและเงื่อนไขในการทำธุรกิจเพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักการของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเนื้อหาได้ที่นี่ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความหมายของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ก่อนที่จะไปเข้าใจความหมายของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เราต้องเข้าใจความหมายแบบแยกส่วนก่อน คือคำว่า กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล เช่น เรื่องสภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น

กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า โดยจะไปเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจ ระหว่างบุคคล เช่น การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช่น เช็ค) กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ เป็นต้น

เมื่อรวมกันแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดกฎและเงื่อนไขในการทำธุรกิจเพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักการของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

หัวข้อย่อยของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 1. ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ – ๓) 

 2. บรรพ ๑ หลักทั่วไป (มาตรา ๔ – ๑๙๓/๓๕)

 1. บรรพ ๒ หนี้ (มาตรา ๑๙๔ – ๔๕๒)

 1. บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา (มาตรา ๔๕๓ – ๑๒๙๗)

 1. บรรพ ๔ ทรัพย์สิน (มาตรา ๑๒๙๘ – ๑๔๓๔)

 1. บรรพ ๕ ครอบครัว (มาตรา ๑๔๓๕ – ๑๕๙๘/๔๑)

 1. บรรพ ๖ มรดก (มาตรา ๑๕๙๙ – ๑๗๕๕)

 1. เหตุผลในการประกาศใช้

เครดิต : ข้อมูลจาก https://www.drthawip.com/

ความสำคัญของการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับธุรกิจ

ความสำคัญของการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

 1. สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลูกค้าจะมีความมั่นใจว่าธุรกิจของคุณดำเนินงานอย่างถูกต้องและอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลกรในองค์กรอีกด้วย

 1. การลดความเสี่ยงทางกฎหมาย

การที่ธุรกิจปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการลดโทษทางกฎหมาย หรือการป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินคดีทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจได้

 1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี

การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ช่วยสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการหรือสินค้าของคุณได้

ผลกระทบต่อกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อกิจการได้ นี่คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น : การละเลยการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าปรับหรือค่าเสียหายทางกฎหมาย ทำให้ธุรกิจต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ อาจเกิดจากคดีความหรือค่าชดใช้ที่ต้องชำระให้กับอีกฝ่าย ค่าเสียหายทางกฎหมายอาจเป็นจำนวนเงินที่สูงและสามารถทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงได้
 2. ความน่าเชื่อถือลดลง : การไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจทำให้ลูกค้าและคู่ค้าสูญเสียความเชื่อถือในธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจ และอาจส่งผลให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเลือกที่จะไม่ทำธุรกิจกับคุณอีกต่อไป

สรุป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บุคคล นิติบุคคล การดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาที่กว้างที่เราควรให้ความสำคัญในการศึกษา หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า