holdingแปลว่าอะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

Holding company
สอนบัญชีภาษีฟรี

Holding แปลว่าอะไร?

Holding หรือ Holding company คือ บริษัทที่เข้าไปลงทุนในบริษัทลูกอื่นๆบริษัทเดียวหรือหลายๆบริษัท โดยรายได้หลักของบริษัทนั้นจะมาจากเงินปันผลจากบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน และไม่มีธุรกิจหลักของตัวเองที่มีนัยสำคัญ

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ความหมายของ Holding แปลว่าอะไร

เมื่อเราพูดถึง “Holding Company” ในทางธุรกิจ หมายถึง บริษัทที่เข้าไปลงทุนในบริษัทลูกอื่นๆบริษัทเดียวหรือหลายๆบริษัทเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินปันผล หรือ ส่วนต่างราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้หลักของบริษัทนั้นจะมาจากเงินปันผลจากบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน และไม่มีธุรกิจหลักของตัวเองที่มีนัยสำคัญ

ลักษณะการลงทุนของ Holding company

บริษัทที่ Holding company เข้าไปลงทุนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับดังนี้

 1. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – หากบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทลูก โดยที่บริษัทแม่มีอำนาจในการควบคุมในบริษัทลูก (หรือเรียกอีกอย่างว่า บริษัทย่อย) ซึ่งหากดูที่สัดส่วนในการถือหุ้นนั้นหากบริษัทแม่ถือบริษัทลูกเกิน 50% จะถือว่ามีอำนาจควบคุมกิจการ แต่ในบางกรณีหากบริษัทแม่ถือบริษัทลูกไม่ถึง 50% ก็อาจถือว่ามีอำนาจควบคุมได้ เช่น หากผู้ถือหุ้นอับดับที่ 2 และอื่นๆมีสัดส่วนการถือที่น้อยมากๆในแต่ละรายเป็นต้น
 2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม – หากบริษัทผู้ลงทุนลงทุนในบริษัทผู้ถูกลงทุน โดยที่บริษัทผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทผู้ถูกลงทุน ซึ่งหากดูที่สัดส่วนในการถือหุ้นนั้นหากบริษัทผู้ลงทุนถือบริษัทผู้ถูกลงทุน เกิน 20% มักจะถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ
 3. เงินลงทุนทั่วไป – หากบริษัทผู้ลงทุนลงทุนในบริษัทผู้ถูกลงทุน โดยที่บริษัทผู้ลงทุนไม่ได้มีอิทธิพลในบริษัทผู้ถูกลงทุน ซึ่งหากดูที่สัดส่วนในการถือหุ้นนั้นมักจะไม่เกิน 20%

ข้อดีในการจัดตั้ง Holding company

การจัดตั้ง Holding company มีข้อดีหลายประการดังต่อไปนี้

 1. การจัดธุรกิจในรูปแบบ Holding company จะเป็นการแยกภาพธุรกิจที่แตกต่างกันออกจากกันชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกหนี้ เจ้าหนี้) สามารถวิเคราะห์ธุรกิจแต่ละธุรกิจที่อยู่ใน Holding company ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละธุรกิจจะต้องนำส่งงบการเงินของตัวเอง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการนำทุกธุรกิจมาไว้ภายใต้บริษัทเดียวกันอาจทำให้การวิเคราะห์แต่ละธุรกิจเป็นไปได้ยากกว่าเพราะตัวเลขของทุกธุรกิจจะมารวมกัน
 2. การสร้างความมั่นคงและความเสถียรภาพ: โครงสร้าง Holding Company ช่วยในการสร้างความมั่นคงและความเสถียรภาพในกลุ่มธุรกิจ โดยที่บริษัทย่อยในกลุ่มสามารถรับประโยชน์จากความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจโดยรวม การแบ่งปันทรัพยากรและความเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทย่อยสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม
 3. การจัดการความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง: Holding Company ช่วยในการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจในกลุ่ม โดยสามารถแบ่งและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบริษัทในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทย่อยใดบางแห่งประสบปัญหา

รูปแบบการบันทึกบัญชีของ Holding company

ในมุมของบัญชีจะต้องแยกเป็น 2 กรณีคือบริษัทกลุ่ม SME ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับ บริษัทใหญ่ที่ไม่ใช่ SME ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุดใหญ่ (TFRS)

บริษัทกลุ่ม SME ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุดเล็ก (TFRS for NPAEs)

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินที่จ่ายซื้อบริษัทที่ลงทุนไปจะบันทึกภายใต้บัญชีเงินลงทุนด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อของการด้อยค่า (ถ้ามี) หากได้รับเงินปันผลเข้ามาก็จะต้องบันทึกผลตอบแทนดังกล่าวเป็น รายได้จากเงินปันผล หากเป็นบริษัทกลุ่ม SME ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) ไม่จำเป็นต้องจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทใหญ่ที่ไม่ใช่ SME ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุดใหญ่ (TFRS)

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สามารถเลือกบันทึกได้ 2 วิธี

 1. วิธีราคาทุน – เงินที่จ่ายซื้อบริษัทที่ลงทุนไปจะบันทึกภายใต้บัญชีเงินลงทุนด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อของการด้อยค่า (ถ้ามี) จากได้รับเงินปันผลเข้ามาก็จะต้องบันทึกผลตอบแทนดังกล่าวเป็น รายได้จากเงินปันผล
 2. วิธีส่วนได้เสีย – เงินลงทุนเริ่มแรกจะบันทึกภายใต้บัญชีเงินลงทุนด้วยราคาทุน ต่อมาหากบริษัทที่เข้าไปลงทุนมีกำไรหรือขาดทุน ก็จะต้องรับกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวเข้ามาตามสัดส่วนที่บริษัทใหญ่ถือพร้อมกับการปรับเพิ่ม ปรับลด มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากบริษัทที่เข้าไปลงทุนจ่ายเงินปันผลกลับมาให้ เงินปันผลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายได้แล้วเพื่อไม่ให้บันทึกกำไรซ้ำซ้อน โดยจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนให้ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นของเงินปันผล

ในงบการเงินรวม หากเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่จะต้องมีการจัดทำงบการเงินรวม หากเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมจะต้องใช้วิธีส่วนได้เสีย

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีเพิ่มเติมได้ที่ : สภาวิชาชีพบัญชี

ประเด็นทางภาษี Holding company

การเป็น Holding company มีข้อดีทางภาษีประการหนึ่ง เพื่อป้องกันการเสียภาษีที่ซ้ำซ้อน คือ

เงินปันผลรับที่ได้รับมาได้รับยกเว้น 100% ไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี โดยมีเงื่อนไขว่า

 1. บริษัทไทยถือหุ้นในบริษัทไทยอีกแห่งหนึ่งตั้งแต่ 25% ขึ้นไปและไม่มีการถือหุ้นไขว้กัน
 2. บริษัทผู้รับเงินปันผลได้ถือหุ้นก่อนได้รับเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และถือหุ้นดังกล่าวต่อไปหลังจากได้รับเงินปันผลอย่างน้อย 3 เดือน

เงินปันผลรับที่ได้รับมาได้รับยกเว้น 50% ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี โดยมีเงื่อนไขว่า

 1. บริษัทไทยถือหุ้นในบริษัทไทยอีกแห่งหนึ่งไม่ถึง 25% และไม่มีการถือหุ้นไขว้กัน
 2. บริษัทผู้รับเงินปันผลได้ถือหุ้นก่อนได้รับเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และถือหุ้นดังกล่าวต่อไปหลังจากได้รับเงินปันผลอย่างน้อย 3 เดือน

สรุป

การจัดรูปแบบธุรกิจแบบ Holding company มีประโยชน์มากมาย ซึ่งประโยชน์ของการจัดตั้ง Holding Company จะขึ้นอยู่กับการออกแบบและการบริหารจัดการองค์กร การใช้ Holding Company เหมาะสมในกรณีที่ต้องการความควบคุมทางกลยุทธ์และการจัดการร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม และสามารถสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทที่สังกัดอยู่ใน Holding Company ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า