สเตทเม้นคืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

สเตทเม้น
สอนบัญชีภาษีฟรี

สเตทเม้น คือ รายการเดินบัญชีธนาคารซึ่งหลักๆแล้วจะแสดงข้อมูลรายการรับเข้า จ่ายออก และยอดคงเหลือของรายการเดินบัญชีเป็นแต่ะละรายการ

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สเตทเม้น คืออะไร

สเตทเม้น คือ รายการเดินบัญชีธนาคารซึ่งหลักๆแล้วจะแสดงข้อมูลรายการรับเข้า จ่ายออก และยอดคงเหลือของรายการเดินบัญชีเป็นแต่ละรายการ การดูสเตทเม้น (Statement) จะช่วยให้เราทราบถึงจำนวนเงินเข้า และเงินออกของเราว่าเป็นอย่างไร

สเตทเม้น มีที่มาจากภาษาอังกฤษจากคำว่า Statement หรือชื่อเต็มๆบางคนอาจเรียกว่า Bank statement

ตัวอย่างสเตทเม้น (Statement)

ตัวอย่างของสเตทเม้น (Statement) จะเป็นดังนี้

ตัวอย่างสเตทเม้น

จากตัวอย่างของสเตทเม้น (Statement) ข้างต้นจะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของบัญชี
 2. เลขที่บัญชีเงินฝาก
 3. รอบระยะเวลาของสเตทเม้น (Statement)
 4. สาขาที่เปิดบัญชีธนาคารเอาไว้
 5. วันที่เกิดรายการ
 6. เวลาที่ทำรายการ
 7. รายการ
 8. จำนวนถอนเงิน จำนวนฝากเงิน
 9. ยอดเงินคงเหลือ
 10. ช่องทางในการชำระเงิน
 11. รายละเอียดของรายการ

สเตทเม้น (Statement) สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

สเตทเม้น (Statement) นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้

 1. สามารถนำมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล โดยในสเตทเม้น (Statement) นั้นจะแสดงจำนวนเงินที่รับเข้าจ่ายออก เมื่อนำมาประกอบการหลักฐานการรับจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน เราก็จะสามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้
 2. สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีของนิติบุคคล นิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด โดยในสเตทเม้น (Statement) นั้นจะแสดงจำนวนเงินที่รับเข้าจ่ายออกของกิจการ เมื่อนำมาประกอบการหลักฐานการรับจ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เราก็จะสามารถจัดทำงบการเงินของนิติบุคคลได้ เพื่อนำงบการเงินมาวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการได้ การนำงบการเงินมาวิเคราะห์จะมีความสำคัญมากๆในการกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานของกิจการ
 3. สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เวลาต้องการสินเชื่อ ทางธนาคารก็จะต้องมีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งหลักฐานสำคัญในการวิเคราะห์นั้นก็คือสเตทเม้น (Statement) นั่นเอง
 4. สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมการต่างๆ เช่น การขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ สเตทเม้น (Statement) จะใช้เป็นหลักฐานให้เห็นว่าเราสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ

การขอสเตทเม้น (Statement) ของแต่ละธนาคาร

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสเตทเม้น (Statement) ของแต่ละธนาคารนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ซึ่งเอกสารที่แต่ละธนาคารต้องการสรุปได้ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ

ในการขอสเตทเม้น กับธนาคารกรุงเทพสามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือ ทางสาขาและทางออนไลน์

 • ทางสาขา คือ เข้าไปทำเรื่องขอกับเจ้าหน้าธนาคารโดยตรง เอกสารที่ต้องจัดเตรียมไปมีดังนี้ บัตรประชาชน และสมุดบัญชี ในส่วนค่าธรรมเนียม สำหรับบัญชีกระแสรายวัน บัญชีประเภทอื่นหากย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน หรือ 12 เดือน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท และ 2 ปี ขึ้นไปเสีย 500 บาท
 • ทางออนไลน์ จะสามารถขอได้โดยการทำรายการผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ในการขอสเตทเม้น กับธนาคารกรุงไทยสามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือ ทางสาขาและทางออนไลน์

 • ทางสาขา คือ ต้องเตรียมบัตรประชาชน และสมุดบัญชีไปด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3 ถึง 6 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 6 ถึง 12 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท 2 ปี ขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
 • ทางออนไลน์ จะสามารถขอได้โดยการทำรายการผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ในการขอสเตทเม้น กับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถขอได้ 3 ช่องทาง คือ ทางสาขา Call center และทางออนไลน์

 • ทางสาขา คือ เตรียมเอกสารบัตรประชน  และสมุดบัญชี ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 6 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท หากเกินกว่านั้นค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา
 • ทาง Callcenter จะมีเงื่อนไข คือ จะต้องมีบัตรเอทีเอ็มกับทางธนาคาร ขอทำรายการได้ตลอด 24 ชม. แต่จะขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เอกสารจะถูกส่งมาทาง Email
 • ทางออนไลน์ จะสามารถขอได้โดยการทำรายการผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ในการขอสเตทเม้น กับธนาคารกสิกรไทยสามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือ ทางสาขาและทางออนไลน์

 • ทางสาขา คือ เตรียมบัตรประชาชนและสมุดบัญชี ค่าธรรมเนียม หากน้อยกว่า 6 เดือนเสียค่าธรรมเนีม 100 บาท 6-24 เดือนเสียค่าธรรมเนีม 200 บาท มากว่า 24 เดือนเสียค่าธรรมเนีม 500 บาท
 • ทางออนไลน์ จะสามารถขอได้โดยการทำรายการผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ในการขอสเตทเม้น กับธนาคารธนชาตสามารถขอได้ 2 ช่องทาง คือ ทางสาขา และทางออนไลน์

 • ทางสาขา คือ เตรียมบัตรประชาชน และ สมุดบัญชี ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 6 เดือน เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 6 เดือน ขึ้นไปค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • ทางออนไลน์ จะสามารถขอได้โดยการทำรายการผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคาร

สรุปสเตทเม้น คืออะไร

สเตทเม้น คือ รายการเดินบัญชีธนาคารซึ่งหลักๆแล้วจะแสดงข้อมูลรายการรับเข้า จ่ายออก และยอดคงเหลือของรายการเดินบัญชีเป็นแต่ละรายการ ซึ่งการวิเคราะห์สเตทเม้น (Statement) จะมีประโยชน์หลากหลายประการ เช่น การทำบัญชีและวิเคราะห์รายรับรายจ่าย การทำบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ การขอสินเชื่อธนาคาร เป็นต้น

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า