e-witholding tax คืออะไร? ทำไมช่วยลดภาระให้นักบัญชี/ผู้ประกอบการ

e-withholding tax คือ ระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบใหม่ซึ่งมีความสะดวกสบายกว่าระบบเดิมมาก สามารถช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ลดภาระให้แก่ฝ่ายบัญชีในการจัดเตรียมเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินอีกด้วย

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นใบกำกับภาษีที่ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีออกให้แก่ลูกค้าอย่างง่าย โดยไม่ต้องมีข้อมูลครบถ้วนเหมือนกับใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถนำมาเป็นหลักฐานประกอบรายงานภาษีขายได้

ห้างหุ้นส่วนสามัญคืออะไร แตกต่างจากหุ้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างไร?

ห้างหุ้นส่วนสามัญคือองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งโดยเป็นสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำธุรกิจร่วมกัน และแบ่งปันผลกำไรร่วมกันตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละคน

ใบส่งของ คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

ใบส่งของ เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขายสินค้าได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว เรามาทำความเข้าใจรายละเอียดกันได้ในบทความนี้

ถอด vat มีวิธีการอย่างไร?

ในบางครั้งเวลาที่เราไปติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการ ราคาที่ผู้ขายแจ้งออกมาเราจะต้องทราบก่อนว่าเป็นราคาแบบก่อน Vat หรือ ราคาแบบหลัง Vat ในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆกัน รวมถึงวิธีในการถอด Vat

วัตถุดิบ คืออะไร?

วัตถุดิบ (Raw material) คือสิ่งของหรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ยกตัวอย่างเช่น ผ้าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า หรือ กระดุมก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า เช่นกัน

Vat info วิธีการหารายละเอียดผู้ประกอบการที่จด Vat

Vat info เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อให้บุคคลทั่วไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จด Vat เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าได้

dbd datawarehouse ใช้งานอย่างไร?

dbd datawarehouse คือ คลังข้อมูลธุรกิจ จัดทำโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศไทยได้

สลิปเงินเดือน ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง?

สลิปเงินเดือน คือ เอกสารที่บริษัทออกให้แก่พนักงานเพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานแล้วเป็นจำนวนเท่าใด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คืออะไร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทางพาณิชย์ในธุรกิจทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกฎและเงื่อนไขในการทำธุรกิจเพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักการของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง