วิธีการขอเงินคืนภาษี ตรวจสอบเงินคืนภาษี ของบุคคล

เงินคืนภาษี

เงินคืนภาษีทุกคนมีสิทธิได้รับคืนหากว่าภาษีที่เราเสียไปล่วงหน้านั้นมากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องเสียประจำปี ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินคืนภาษีกัน

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

หลักการของเงินคืนภาษีของบุคคล

หลักการของเงินคืนภาษีสามารถทำความเข้าใจแบบง่ายๆใน 2 กรณีได้ดังนี้

กรณีที่ 1 : ภาษีจ่ายล่วงหน้า > ภาษีที่คำนวณได้ = ขอเงินคืนภาษี

กรณีที่ 2 : ภาษีจ่ายล่วงหน้า < ภาษีที่คำนวณได้ = จ่ายภาษีเพิ่ม

ในกรณีที่ 1 หากบุคคลมีภาษีจ่ายล่วงหน้ามากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่คำนวณได้ เรามีสิทธิที่จะขอเงินคืนภาษี ในส่วนที่จ่ายเกินได้ ในทางกลับกันกรณีที่ 2 หากบุคคลมีภาษีจ่ายล่วงหน้าน้อยกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่คำนวณได้ เราก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมจากส่วนที่จ่ายขาดไป

จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี 2 ตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ ภาษีจ่ายล่วงหน้า และ ภาษีที่คำนวณได้ ซึ่งในบทความนี้จะขออธิบายตัวแปรทั้ง 2 ตัวเพิ่มเติมดังนี้

ตัวแปรภาษีจ่ายล่วงหน้าของบุคคลธรรมดานั้นจะเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้

  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : เวลาที่เราทำงานประจำแล้วได้รับเงินเดือนในแต่ละเดือน บริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องมีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ และหักเงินจำนวนดังกล่าวส่งสรรพากรตามกฎหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : การหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา (เงินเดือน) มีวิธีการอย่างไร

ในกรณีที่เราไม่ได้ทำงานประจำ หากเป็นการรับจ้างทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นนิติบุคคล ก็จะต้องมีการหัก ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกันตามประเภทเงินได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

ซึ่งตัวภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายถือว่าเป็นภาษีจ่ายล่วงหน้าที่บุคคลได้จ่ายออกไปก่อน และสามารถเอาไปหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณตอนปลายปีได้

  1. ภาษีเงินได้จ่ายครึ่งปี : บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) – 40 (8) จะต้องยื่นภาษีเงินครึ่งปีโดยใช้แบบ ภงด.94 ซึ่งตัวภาษีเงินได้จ่ายครึ่งปีนี้ถือว่าเป็นภาษีจ่ายล่วงหน้าที่บุคคลจ่ายออกไปก่อน และสามารถนำไปหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปีได้

เงินได้ตามมาตรา 40 (5) – 40 (8) อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

40 (5) – รายได้จากค่าเช่า

40 (6) – รายได้จากวิชาชีพอิสระ 6 อาชีพ ได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย, วิศวะกร, สถาปนิก, นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์

40 (7) – รายได้ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ

40 (8) – เงินได้อื่นๆที่ไม่เข้าข่ายเงินได้ตาม 40 (1) – 40 (7)

ตัวแปรภาษีที่คำนวณได้ นั่นคือบุคคลธรรมดาทุกๆคนจะต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปี ดังนั้นจะต้องมีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าในปีนั้นๆจะต้องมีภาษีที่ต้องเสียเป็นจำนวนกี่บาท สูตรในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นดังต่อไปนี้

เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

ดูรายละเอียดวิธีการคำนวณได้ที่ : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณอย่างไร

วิธีการคำนวณเงินคืนภาษีของบุคคล

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วว่าหากเป็นกรณี ภาษีจ่ายล่วงหน้า > ภาษีที่คำนวณได้ เราจะมีสิทธิขอภาษีคืน ดังนั้นสูตรในการคำนวณเงินคืนภาษีจะเป็นดังต่อไปนี้

เงินคืนภาษี = ภาษีจ่ายล่วงหน้า – ภาษีที่คำนวณได้

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก เป็น Freelance ทำงานโดยมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไปในระหว่างปีที่ 1,000 บาท และนาย ก ยื่น ภงด.94 เพื่อเสียภาษีครึ่งปีไปแล้วเป็นจำนวน 2,000 บาท ณ สิ้นปีนาย ก คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่ 2,500 บาท ถามว่านาย ก มีสิทธิขอเงินคืนภาษีเป็นจำนวนกี่บาท?

เงินคืนภาษี = ภาษีจ่ายล่วงหน้า – ภาษีที่คำนวณได้

ภาษีจ่ายล่วงหน้า = 1,000 + 2,000 = 3,000 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = 2,500 บาท

เงินคืนภาษี = 3,000 – 2,500 = 500 บาท

นาย ก มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีเป็นเงินจำนวน 500 บาท

วิธีการขอเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร

วิธีการขอคืนภาษีบุคคลธรรมดาที่ง่ายที่สุดคือการขอเงินคืนภาษีตอนที่ยื่นแบบภาษีประจำปี ซึ่งทั้งใน ภงด.90 (กรณีที่มีเงินได้หลายประเภท) และ ภงด.91 (กรณีที่มีเงินได้ 40 (1) ประเภทเดียว) จะมีส่วนที่ให้กรอก คำร้องขอคืนเงินภาษี อยู่แล้วในกรณีที่เราเสียภาษีล่วงหน้าเกินไปจากที่ต้องเสียจริง ยกตัวอย่างเช่น

ภงด.90 เงินคืนภาษีผปผ

ก็ให้กรอกจำนวนเงินที่จะขอคืนและเซ็นลงในเอกสารได้เลยในกรณีที่ยื่นภาษีแบบกระดาษ แต่หากยื่นภาษีในรูปแบบออนไลน์ก็สามารถติ๊กขอคืนภาษีในระบบได้เลย สรรพากรมีหน้าที่คืนภาษีให้ภายใน 3 เดือน หากได้รับคืนภาษีล่าช้าเรามีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อเดือน

อีกวิธีในการขอคืนภาษีนั่นก็คือการกรอกแบบ ค.10 คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร เซ็นเอกสารและนำไปยื่นที่สรรพากร

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่นี่ : ค.10 คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร

วิธีการตรวจสอบเงินคืนภาษีจากสรรพากร

เราสามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีได้ 3 วิธีดังนี้

  1. เว็บไซต์กรมสรรพากร เลือกเมนู E-Refund สอบถามการคืนภาษี ให้เลือกปีภาษีที่ต้องการค้นหา ใส่รายละเอียด เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ระบบก็จะแสดงข้อมูลสถานะให้ย้อนหลัง 2 ปี
  2. ติดต่อสอบถามที่ RD Call Center 1161
  3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนา

สรุป

เงินคืนภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคนที่ต้องเสียภาษี เนื่องจากในบางกรณีเราอาจมีการเสียภาษีไปก่อนล่วงหน้าแล้ว และเงินภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้านั้นมากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ตอนสิ้นปี เราก็มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีจากสรรพากรได้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า