อากรแสตมป์ คืออะไรเรามาทำความเข้าใจแบบละเอียดกัน

อากรแสตมป์
สอนบัญชีภาษีฟรี

อากรแสตมป์เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่สรรพากรจัดเก็บจากการทำสัญญา / ตราสาร ต่างๆซึ่งออกเป็นทั้งหมด 28 ประเภทที่ทางสรรพากรเรียกเก็บ หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้องจะมีผลคือไม่สามารถใช้สัญญา หรือตราสารนั้นเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

อากรแสตมป์คืออะไร

อากรแสตมป์เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่สรรพากรจัดเก็บจากการทำสัญญา / ตราสาร ต่างๆซึ่งออกเป็นทั้งหมด 28 ประเภทที่ทางสรรพากรเรียกเก็บ ลักษณะของอากรแสตมป์เป็นดังต่อไปนี้

รูปอากรแสตมป์

การเสียภาษีอากรแสตมป์คือการซื้ออากรแสตมป์จากสรรพากรดังกล่าวมาแปะติดเอาไว้ในสัญญา / ตราสาร ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

ตราสาร 28 ประเภทที่ต้องเสียอากรแสตมป์

 1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • หากการทำสัญญาเช่านั้นไม่มีอายุให้ถือว่าอายุของสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
 • ในกรณีที่ครบกำหนดอายุตามสัญญาเช่าแล้วผู้เช่ายังคงครอบครองทรัพย์สินอยู่ ให้ถือว่าสัญญาเช่าได้เริ่มทำกันใหม่โดยไม่มีอายุสัญญาเช่า และต้องเสียอากรแสตมป์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่
 • หากเป็นการเช่าทรัพย์สินในการทำนา ทำไร่ ทำสวน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ให้เช่า

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้เช่า

 1. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • การโอนพันธบัตรของรัฐบาลไทยยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้โอน

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้รับโอน

 1. เช่าซื้อทรัพย์สิน

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • หากเป็นการเช่าทรัพย์สินในการทำนา ทำไร่ ทำสวน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ให้เช่า

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้เช่า

 1. จ้างทำของ

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • หากตอนทำสัญญาไม่ทราบจำนวนค่าจ้างที่แน่นอน ให้ประมาณการตามความหมาะสมเพื่อเสียอากรแสตมป์
 • หากมีการรับเงินค่าจ้างเป็นครั้งคราว และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบตามจำนวนค่าจ้างที่ได้รับ ให้เสียอากรแสตมป์เพิ่มเติมทุกครั้งที่ได้รับเงินค่าจ้างนั้น
 • เมื่อการรับจ้างได้สิ้นสุดลงและพบว่าได้เสียอากรแสตมป์มากเกินไป ให้ขอคืนภาษีตามมาตรา 122 ได้

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้รับจ้าง

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้รับจ้าง

 1. กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท แต่หากคำนวณแล้วค่าอากรแสตมป์เกิน 10,000 บาท ให้เสียอากรที่ 10,000 บาท

หมายเหตุ :

 • การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์ หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ให้กู้

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้กู้

 1. กรมธรรม์ประกันภัย

จำนวนเงิน :

 • กรมธรรม์วินาศภัย ทุกจำนวนเงิน 250 บาท หรือเศษของเงิน 250 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท
 • กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท
 • กรมธรรม์เงินปี ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรมได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้รับประกันภัย

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้รับประกันภัย

 1. ใบมอบอำนาจ

จำนวนเงิน :

 • มอบอำนาจให้คนเดียวหรือหลายคนทำการครั้งเดียว เสียอากรแสตมป์ที่ 10 บาท
 • มอบอำนาจให้คนเดียวหรือหลายคนทำการหลายครั้ง เสียอากรแสตมป์ที่ 30 บาท

หมายเหตุ :

 • ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • ใบมอบอำนาจให้โอนหรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบและใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้มอบอำนาจ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้รับมอบอำนาจ

 1. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

จำนวนเงิน :

 • มอบฉันทำสำหรับการประชุมครั้งเดียว เสียอากร 20 บาท
 • มอบฉันทำสำหรับการประชุมหลายครั้ง เสียอากร 100 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้มอบฉันทะ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้มอบฉันทะ

 1. ตั๋วแลกเงิน / ตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำนวนเงิน : เสียอากรแสตมป์ฉบับละ 3 บาท

หมายเหตุ : ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่น ไม่ต้องปิดอีก แต่ตัองสลักหลังฉบับนั้นๆว่าได้เสียอากรแล้ว

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋ว

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋ว

 1. บิลออฟเลดิง

จำนวนเงิน : ฉบับละ 2 บาท ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดอากรแสตมป์ทุกฉบับ

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้กระทำตราสาร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้กระทำตราสาร

 1. ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใดๆ

จำนวนเงิน : ฉบับละ 2 บาท

พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของเงิน 100 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ทรงตราสาร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ทรงตราสาร

 1. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค

จำนวนเงิน : ฉบับละ 3 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้สั่งจ่าย

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้สั่งจ่าย

 1. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย

จำนวนเงิน : ฉบับละ 5 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้รับฝาก

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้รับฝาก

 1. เลตเตอร์ออฟเครดิต

จำนวนเงิน :

 • เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศต่ำกว่า 10,000 บาท เสียอากรแสตมป์ 20 บาท
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศตั้งแต่ 10,000 บาทขั้นไป เสียอากรแสตมป์ 30 บาท
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในต่างประเทศและชำระเงินในประเทศไทย เสียอากรแสตมป์ 20 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ออกตราสาร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ออกตราสาร

 1. เช็คสำหรับผู้เดินทาง

จำนวนเงิน : ฉบับละ 3 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ออกเช็ค

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ออกเช็ค

 1. ใบรับของซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้น เมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง

จำนวนเงิน : ฉบับละ 1 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ออกใบรับ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ออกใบรับ

 1. ค้ำประกัน

จำนวนเงิน :

 • สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้ เสียอากรแสตมป์ 10 บาท
 • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท เสียอากรแสตมป์ 1 บาท
 • สำหรับจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท เสียอากรแสตมป์ 5 บาท
 • สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป เสียอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ :

 • ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรมไม่ต้องเสียอากร
 • ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืมไม่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ค้ำประกัน

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ค้ำประกัน

 1. จำนำ

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ :

 • ตั๋วจำนำของโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
 • จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ 5 ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้รับจำนำ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้รับจำนำ

 1. ใบรับของคลังสินค้า

จำนวนเงิน : อากรแสตมป์ 1 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : นายคลังสินค้า

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : นายคลังสินค้า

 1. คำสั่งให้ส่งมอบของคือ ตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้ หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมืองท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อ หรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฎในตราสารนั้น

จำนวนเงิน : อากรแสตมป์ 1 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ออกคำสั่ง

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ออกคำสั่ง

 1. ตัวแทน

จำนวนเงิน : หากเป็นการมอบอำนาจเฉพาะการ เสียอากรแสตมป์ 10 บาท หากเป็นการมอบอำนาจทั่วไป เสียอากรแสตมป์ 30 บาท

หมายเหตุ :

 • การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ตัวการ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ตัวการ

 1. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : อนุญาโตตุลาการ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : อนุญาโตตุลาการ

 1. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

จำนวนเงิน : หากต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท ให้คู่ฉบับเสียอากร 1 บาท หากต้นฉบับเสียอากรเกิน 5 บาท ให้คู่ฉบับเสียอากร 5 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ถ้าไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาคนที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับเป็นผู้เสีย ถ้ามีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นผู้เสียอากร

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : คนเดียวกับผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

 1. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

จำนวนเงิน : ฉบับละ 200 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้เริ่มก่อการ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้เริ่มก่อการ

 1. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

จำนวนเงิน : ฉบับละ 200 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : กรรมการ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : กรรมการ

 1. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน

จำนวนเงิน : ฉบับละ 50 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : กรรมการ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : กรรมการ

 1. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน

จำนวนเงิน : หากเป็นหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเสียอากรแสตมป์ฉบับละ 100 บาท หากเป็นหนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเสียอากรแสตมป์ฉบับละ 50 บาท

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้เป็นหุ้นส่วน

 1. ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล / ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ / ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ

จำนวนเงิน : ทุกจำนวนเงิน 200 บาท หรือเศษของเงิน 200 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท

หมายเหตุ : ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้องเสียภาษีอากร : ผู้ออกใบรับ

ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ : ผู้ออกใบรับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : บัญชีอากรแสตมป์จากกรมสรรพากร

เราจะหาอากรแสตมป์มาได้อย่างไร

มีหลายท่านที่มักเข้าใจผิดว่าอากรแสตมป์นั้นสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ แต่ในความเป็นจริงอากรแสตมป์สามารถหาซื้อได้ที่กรมสรรพากร หรือจุดให้บริการของรัฐอื่นๆที่จะต้องมีการติดอากรแสตมป์ อย่าลืมนะครับว่าแสตมป์ไปรษณีย์ กับอากรแสตมป์ไม่เหมือนกันนะครับ แสตมป์ไปรษณีย์เอาไว้ใช้ในการส่งจดหมาย ส่วนอากรแสตมป์เอาไว้ใช้ในการติดตราสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หากไม่ได้ติดอากรแสตมป์จะมีผลอย่างไร

ตราสารที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่สามารถนำตราสารนั้นไปเป็นพยานหลักฐานในคดีเพ่งได้ จนกว่าจะได้เสียอากรครบตามจำนวนและขีดฆ่าแล้ว

นอกจากนี้ตราสารที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง กฎหมายยังห้ามเจ้าพนักงานให้ทำหรือบันทึกสิ่งใดๆลงในตราสาร จนกว่าจะได้เสียอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย

สรุป

อากรแสตมป์เป็นภาษีอีกประเภทหนึ่งที่ทุกคนควรทราบ และควรทำให้ถูกต้องหากมีการทำสัญญาหรือตราสารต่างๆ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในทางกฎหมาย

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า