dbd e-filing มีขั้นตอนในการยื่นงบการเงินอย่างไร?

ขั้นตอนยื่นงบการเงิน
สอนบัญชีภาษีฟรี

dbd e-filing เป็นการยื่นงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนิติบุคคลในประเทศไทยมีหน้าที่ในการนำส่งงบการเงินเป็นประจำทุกปี ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใน dbd e-filing ในทุกๆแง่มุมกันครับ

dbd e-filing คืออะไร

dbd e-filing คือระบบในการยื่นงบการเงินในปัจจุบัน ซึ่งโดยปกติแล้วนิติบุคคลในประเทศไทยจะต้องยื่นงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตัวงบการเงินดังกล่าวต้องให้ผู้ทำบัญชีเป็นผู้จัดทำและเซ็นรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี จึงจะสามารถเอางบการเงินไปนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

หากเป็นสมัยก่อนตัวงบการเงินนั้นจะต้องนำส่งในรูปแบบกระดาษเอาไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ในปัจจุบันการนำส่งงบการเงินสะดวกสบายขึ้นมาก เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ ระบบดังกล่าวก็คือระบบ dbd e-filing นั่นเอง

ท่านใดต้องการอ่านต่อว่างบการเงินคืออะไรสามารถอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ : งบการเงินคืออะไร

วิธีการได้ Username Password เพื่อนำส่งงบการเงินใน dbd e-filing

ในการนำส่งงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ dbd e-filing ก่อนอื่นเราจะต้องมี Username Password ที่จะ Log in เข้าระบบก่อน ซึ่งตัว Username Password จะถูกส่งมาทาง Email ที่ทางกิจการระบุเอาไว้ตอนที่จดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ซึ่ง Email จะถูกส่งมาหลังจากที่จดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเสร็จสิ้น ลักษณะของ Email จะเป็นดังนี้

รหัสยื่นงบการเงิน

เมื่อได้รับ Email แล้วก็ให้ผู้ประกอบการเก็บ Email นี้เอาไว้ให้ดี หรือให้จดบันทึก Username Password ดังกล่าวเอาไว้ ห้ามหายเด็ดขาด

วิธีดาวน์โหลด Excel ในการกรอกข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่น dbd e-filing

 1. ขั้นแรกต้อง Log in เข้าระบบ dbd e-filing เข้าสู่ระบบ
 2. ให้เลือกเมนู “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” แล้วเลือก “เตรียมข้อมูลแบบ Offline” และเลือก “Download ไฟล์ Excel งบการเงิน”
ดาวน์โหลด Excel ยื่นงบการเงิน

3. ถัดมาให้เลือกข้อ 2 “ดาวน์โหลด DBD XBLR in Excel เวอร์ชั่น 0” แล้วกดปุ่ม Download

ดาวน์โหลด excel xbrl ยื่นงบการเงิน

4. หลังจากนั้นให้เลือกรอบระยะเวลาของงบการเงินที่ต้องการยื่น ตรงรหัสรายการทางบัญชีให้เลือก “NPAE_COM-OTH (กรณีที่กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน NPAEs)” และให้เลือกข้อมูลตามรูปด้านล่างนี้และกดปุ่ม Download

การเลือกงบ NPAE

5. เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลนั้นจะอยู่ใน Zip ให้เรา Extract ไฟล์ข้อมูลดังกล่าวออกมา แล้วเปิดไฟล์ Excel ที่ชื่อว่า npae_com-oth เพื่อกรอกข้อมูล

6. พอเปิดไฟล์มาแล้วในแถบที่ชื่อว่า Navigator, 110000 ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆให้เริ่มกรอกที่แถบ 210000 เป็นต้นไป ในแถบ 210000 นี้ให้ใส่ข้อมูลตัวเลขแต่ละบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน และใส่เลขหมายเหตุประกอบงบการเงินเข้าไป

กรอกงบแสดงฐานะการเงิน

7. หลังจากกรอกเสร็จแล้วก็ให้ไปกรอกข้อมูลในแถบ 240000 ซึ่งเป็นข้อมูลในงบกำไรขาดทุน ใส่ข้อมูลตัวเลขแต่ละบัญชีในงบกำไรขาดทุน และใส่เลขหมายเหตุประกอบงบการเงินเข้าไป

8. หลังจากกรอกเสร็จแล้วก็ให้ไปกรอกข้อมูลในแถบ 410000 ซึ่งเป็นข้อมูลในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ใส่ข้อมูลตัวเลขยอดคงเหลือต้นงวด และ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อกระทบยอดไปหายอดคงเหลือปลายงวดของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

วิธีการแปลงไฟล์เพื่อให้สามารถอัพโหลดเข้าระบบ dbd e-filing ได้

 1. พอกรอกข้อมูลทุกส่วนเสร็จแล้ว ก็ให้กดปุ่ม Add-ins และเลือก เครื่องมือ XBRL in Excel และเลือก แปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL

2. หลังจากที่กดปุ่ม Add-in ไปเรียบร้อยระบบจะสร้างไฟล์ ZIP ขั้นมาอีกไฟล์ ก็ให้ใช้ไฟล์นั้นในการ Upload เข้าระบบตอนนำส่งงบการเงินต่อไป

ZIP ไฟล์ยื่นงบการเงิน

วิธีการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ dbd e-filing

 1. ในการนำส่งงบการเงิน ให้เลือกแถบ นำส่งงบการเงิน/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แล้วเลือก ส่งงบการเงิน

2. ถัดมาก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้

 • วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี
 • วันที่ในการอนุมัติงบการเงิน
 • รายละเอียดข้อมูลการติดต่อนิติบุคคล เช่น Email เบอร์ติดต่อ เป็นต้น
 • รายละเอียดผู้ทำบัญชี
 • รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี
 • รายละเอียดประเภทและรหัสธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. หลังจากนั้นก็ให้อัพโหลดไฟล์งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ XBRL โดยกดปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” โดยให้เลือก ZIP ไฟล์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้มาอัพโหลด

4. สุดท้ายในส่วนของเอกสารแนบให้แนบไฟล์แสกนของ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แนบหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

5. หลังจากนั้นก็ให้ติ๊กถูกตรงคำว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในงบการเงิน และเอกสารแนบอื่นที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย” และ คลิกนำส่ง

6. พอคลิ๊กนำส่งแล้วจะสามารถพิมพ์หลักฐานในการนำส่งงบการเงินเก็บเอาไว้ได้ หน้าตาแบบนี้

วิธีดาวน์โหลด Excel ในการกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อยื่น dbd e-filing

หลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินเสร็จแล้ว ก็ให้นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยให้ดำเนินการดังนี้

 1. ให้เลือกเมนู “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” แล้วเลือก “เตรียมข้อมูลแบบ Offline” และเลือก “Download ไฟล์ Excel บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น”
ยื่น บอจ.5

2. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้มาตรงแถบ header ให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้

 • ชื่อนิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • งบการเงินรอบบัญชี
 • ณ วันประชุม/คัดจากสมุด
 • ประชุม (หลังจัดตั้งบริษัท / สามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญผู้ถือหุ้น)
 • ประชุมครั้งที่
 • ประชุม / คัดจากสมุดวันที่
 • ทุนจดทะเบียน (บาท)
 • แบ่งออกเป็น (หุ้น)
 • มูลค่าหุ้น หุ้นละ (บาท)
 • จำนวนผู้ถือหุ้นไทย (คน)
 • จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นไทย (หุ้น)
 • จำนวนผู้ถือหุ้นต่างชาติ (คน)
 • จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ (หุ้น)

3. ตรงแถบ detail ให้ใส่รายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนดังนี้

 • ประเภทประกอบการ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/อื่นๆ)
 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชื่อผู้ถือหุ้น / ชื่อนิติบุคคล
 • นามสกุลผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 • สัญชาติ
 • อาชีพ
 • เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • ที่อยู่
 • จำนวนหุ้นที่ถือ
 • ประเภทหุ้น (สามัญ / บุริมสิทธิ์)
 • ชำระแล้วหุ้นละ (บาท)
 • ถือว่าชำระแล้วหุ้นละ (บาท)
 • เลขหมายของหุ้น
 • วันที่ออกเลขหมายของหุ้น
 • วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • วันขาดทะเบียนผู้ถือหุ้น

วิธีการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ dbd e-filing

 1. ในการนำส่งงบการเงิน ให้เลือกแถบ นำส่งงบการเงิน/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แล้วเลือก ส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2. ถัดมาให้เลือกอัพโหลดแบบ ไฟล์ Excel และให้เลือกไฟล์ที่กรอกเอาไว้ และกดอัพโหลดไฟล์

อัพโหลด บอจ.5

3. สุดท้ายอัพโหลดไฟล์แล้วให้ คลิกนำส่ง เมื่อนำส่งเรียบร้อยแล้วจะสามารถพิมพ์หลักฐานในการนำส่งเก็บเอาไว้ได้ดังนี้

หลักฐานนำส่ง บอจ.5

สรุป

การนำส่งงบการเงินแบบ dbd e-filing เป็นวิธีการนำส่งงบการเงินในรูปแบบออนไลน์ สามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย และประหยัดเวลามาก หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า