SMEs คืออะไร ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

SMEs คือ
สอนบัญชีภาษีฟรี

SMEs คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นคำย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises เป็นประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการ เรามาดูรายละเอียดกันครับ

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

SMEs คืออะไร

SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprises ชื่อภาษาไทยจะเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบคนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆในครอบครัว ธุรกิจของ SMEs จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

  1. SME ด้านการผลิตสินค้า

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ เป็นต้น

  1. SME ด้านการค้า

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำธุรกิจในรูปแบบของการนำเข้า ส่งออก หรือการค้าต่างๆในประเทศ

  1. SME ด้านการให้บริการ

เป็นกลุ่มธุรกิจที่เน้นการให้บริการ เช่น บริการทางด้านการศึกษา ร้านเสริมสวย ประกันภัย โรงแรม ขนส่ง สุขภาพ เป็นต้น

การแบ่งขนาดของ SME ตาม กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของ SME

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. การผลิตสินค้าที่มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท
  2. กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือ กิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. กิจการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  2. กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 30 คน แต่ไม่เกิน 100 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท

SMEs คืออะไร ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

SMEs คืออะไร ทางสรรพากรอาจไม่ได้ให้คำนิยามเอาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทางสรรพากรได้มีการกำหนดตัวเลขจากข้อมูลของบริษัท และงบการเงิน เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ SME บริษัทที่เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น

  1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้สิทธิลดภาษีของนิติบุคคลมากกว่าบริษัททั่วไป เป็นต้น
  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้สิทธิในการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง เป็นต้น
  3. กิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อ รอบระยะเวลาบัญชี จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ SMEs ได้รับ

หลังจากที่ได้รู้กันไปแล้วว่า SMEs คืออะไร ในส่วนนี้เรามาเจาะลึกในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีกันดูบ้าง

กรณีที่ 1

หากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ

กำไร 300,000 บาทแรกจะได้รับยกเว้นภาษี กำไร 300,000 – 3,000,000 บาท จะเสียภาษีในอัตรา 15% และกำไรในส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท จะได้เสียภาษีในอัตรา 20% เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ใช่ SME นั้นจะเสียภาษีที่อัตรา 20% ตั้งแต่แรก

เปรียบเทียบอัตราภาษี SME vs Non SME

หมายเหตุ : การคิดค่าเสื่อมราคาดังกล่าวเป็นการคิดค่าเสื่อมราคาทางภาษีเท่านั้น ไม่ใช่การคิดค่เสื่อมราคาทางบัญชี ซึ่งจะต้องคิดแบบเส้นตรงเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่จะใช้สิทธิประโยชน์นี้ต้องไปทำรายการหักออกเพิ่มเติมในแบบ ภงด.50

กรณีที่ 2

หากเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้สิทธิในการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง ดังนี้

อาคารโรงงานสามารถหักค่าเสื่อมราคาในวันแรกได้ที่ 25% ส่วนมูลค่าที่เหลือก็ให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ เช่น อาคารมูลค่า 10 ล้านบาท ในวันแรกที่อาคารพร้อมใช้สามารถหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้ที่ 2.5 ล้านบาท (25% ของมูลค่าอาคาร) ส่วนที่เหลืออีก 7.5 ล้านบาท ให้ทยอยหักค่าเสื่อมราคาในทางภาษีที่ 20 ปี คือ 0.375 ล้านบาท / ปี ทำให้ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้รวมที่ 2.875 ล้านบาท (2.5+0.375 ล้านบาท) หากเทียบกับการหักค่าเสื่อมราคาของอาคารแบบปกติที่ 20 ปี จะหักค่าเสื่อมราคาได้ที่ 0.5 ล้านบาท (10 ล้านบาท / 20 ปี) ในปีแรก การหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีจะสรุปได้ดังนี้

ค่าเสื่อมอัตราเร่ง อาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรสามารถหักค่าเสื่อมราคาในวันแรกได้ที่ 40% ส่วนมูลค่าที่เหลือก็ให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เครื่องจักรมูลค่า 5 ล้านบาท ในวันแรกที่เครื่องจักรพร้อมใช้สามารถหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้ที่ 2 ล้านบาท (40% ของมูลค่าเครื่องจักร) ส่วนที่เหลืออีก 3 ล้านบาท ให้ทยอยหักค่าเสื่อมราคาในทางภาษีที่ 5 ปี คือ 0.6 ล้านบาท / ปี ทำให้ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้รวมที่ 2.6 ล้านบาท (2+0.6 ล้านบาท) หากเทียบกับการหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรแบบปกติที่ 5 ปี จะหักค่าเสื่อมราคาได้ที่ 1 ล้านบาท (5 ล้านบาท / 5 ปี) ในปีแรก การหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีจะสรุปได้ดังนี้

ค่าเสื่อมอัตราเร่ง เครื่องจักร

กรณีที่ 3

กิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อ รอบระยะเวลาบัญชี จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือ หากรายได้ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

สรุป SMEs คืออะไร

เป็นยังไงกันบ้างครับ หวังว่าผู้อ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ว่า SMEs คืออะไร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆที่ SME นั้นได้รับ ขอบคุณที่อ่านกันจนจบครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า