ประกันสังคมว่างงาน สามารถรับเงินชดเชยได้อย่างไร

ประกันสังคมว่างงาน
สอนบัญชีภาษีฟรี

หากท่านอยู่ในระบบประกันสังคม รู้หรือไม่ว่ากรณีที่ท่านว่างงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมว่างงานนั้นได้ หากเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนด ในบทความนี้เรามาดูขั้นตอนและวิธีการขอเงินชดเชยจากประกันสังคมกัน

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยประกันสังคมว่างงาน

สำหรับผู้ประกันตนที่สามารถยื่นรับเงินชดเชยประกันสังคมว่างงานได้จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตร 33 โดยจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

 1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตร 33
 2. มีการจ่ายประกันสังคมในทุกๆเดือน
 3. เป็นลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ถึง 60 ปี
 4. ต้องทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คนขึ้นไป

จะต้องยื่นขอรับสิทธิประกันสังคมว่างงานเมื่อไหร่

ผู้ที่ต้องการขอรับสิทธิจะต้องยื่นขอรับสิทธิเงินชดเชยจากประกันสังคมว่างงานภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน โดยหากขึ้นทะเบียนเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากเงินชดเชยลดลง โดยจะได้ตามสิทธิที่เหลือนับแต่วัน ขึ้นทะเบียนเท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขให้ครบถ้วนด้วย

วิธีการสมัครขอรับสิทธิประกันสังคมว่างงาน

สำหรับวิธีการสมัครขอรับสิทธิประกันสังคมว่างงานนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่ต้องการสมัครขอรับสิทธิ ให้เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ กรมจัดหางาน โดยใช้ข้อมูลตามบัตรประชาชนในการลงทะเบียน
 2. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จ ให้ทำการยื่น แบบคำขอรับผลประโยชน์ ในกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) และให้แนบเอกสารอื่นๆด้วยดังนี้
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ
  • สำเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6 –09) (ถ้ามี)
  • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 3. ดูแบบคำขอได้ที่นี่

แบบฟอร์มว่างงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

3. หลังจากนั้นจะมีการสัมภาษณ์และวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่ หากคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินชดเชยการขาดรายได้ให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเดือนละ 1 ครั้ง

เงินที่จะได้รับกรณีลงทะเบียนประกันสังคมว่างงาน

กรณีที่ถูกเลิกจ้าง

ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่ถูกเลิกจ้าง โดยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานก่อน และจะได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี

กรณีลาออกเอง หรือหมดสัญญาจ้างงาน

ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนลาออกโดยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานก่อน และจะได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี

หมายเหตุ : หลังจากนั้นทางคุณยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายประกันสังคมในช่วงที่ว่างงาน เช่น ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เป็นต้น

ช่องทางในการยื่นเอกสารประกันสังคมว่างงาน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียน มีช่องทางในการยื่นเอกสารดังนี้

 1. กรอกเอกสารไปยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
 2. ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์
 3. ส่ง FAX ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่อยู่
 4. ส่ง Email ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่อยู่ตาม Email ที่กำหนด

สรุป

ในชีวิตของคนเราย่อมพบเจออุปสรรคได้มากมายหลายอย่าง เช่น การว่างงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีเงินเดือน เราสามารถท้อได้ในบางครั้งคราว แต่อย่ายอมแพ้ ท่านมีสิทธิได้รับเงินจากประกันสังคมว่างงานได้ ชีวิตก็จะต้องดำเนินต่อไป หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า