สิทธิ ประกันสังคมที่เราต้องรู้

สิทธิ ประกันสังคม

พนักงานทั้งหลายและผู้ประกันตนทั้งหลายควรทราบถึงสิทธิ ประกันสังคม ต่างๆที่มีสิทธิได้รับ เพราะเราได้นำส่งเงินไปแล้ว จะได้ไม่พลาดเสียสิทธิ ประกันสังคม ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าสิทธิ ประกันสังคมนั้นมีอะไรบ้าง

ท่านใดสนใจจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองเชิญทางนี้ : จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สิทธิ ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

ผู้ประกันตนได้รับสิทธิในการตรวจและรักษาจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆไม่สามารถให้บริการได้และต้องมีการส่งตัวไปรับบริการรักษาที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลเครื่อข่ายที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ประกันตนก็ได้รับสิทธิด้วย

อย่างไรก็ตามที่โรคบางโรคที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ได้รับสิทธิ ประกันสังคม แสดงรายละเอียดดังนี้

 1. โรคหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด
 2. การบำบัดทดแทนไต กรณีไตวายเรื้อรัง (ยกเว้นกรณีเป็นไตวายระยะสุดท้าย สามารถได้รับสิทธิการรักษาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด)
 3. การเสริมความงามในรูปแบบต่างๆ โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 4. การรักษาที่อยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 5. การรักษากรณีภาวะมีลูกยาก
 6. การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
 7. การตรวจและรักษาใดๆก็ตามที่เกินความจำเป็น
 8. การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนอวัยวะ
 9. การผ่าตัดแปลงเพศ
 10. การผสมเทียม
 11. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น
 12. ทันตกรรม (ยกเว้นรายการหล่านี้สามารถเบิกได้ การถอนฟัน การอุดฟัน การขูหินปูน การผ่าฟันคุต เบิกได้ไม่เกิน 900 บาท)
 13. ค่าแว่นตา

สิทธิ ประกันสังคมกรณีคลอดบุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อไขต่างๆเป็นดังต่อไปนี้

 1. มีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 5 เดือน
 2. จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในราคา 13,000 บาท สำหรับการคลอดบุตร 1 ครั้ง
 3. สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงมีสิทธิรับเงินสงคราะห์การคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน (สำหรับบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว)
 4. กรณีที่ทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

สิทธิ ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

คำว่าทุพพลภาพ หมายถึง การสูญเสียอวัยวะ สมรรถภาพของอวัยวะหรือของงร่างกาย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ หรือทำให้ความสามารถในการทำงานนั้นลดลง

เงื่อนไขคือผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ โดยประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. เงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีรุนแรงได้รับอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือน ตลอดชีวิต)
 2. ค่าบริการทางการแพทย์ในการรักษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 3. กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตาย ผู้ที่ดำเนินการจัดงานศพมีสิทธิได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท
 4. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตาย ผู้มีสิทธิได้รับดังนี้
 • หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบระหว่าง 3-10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
 • ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมากกว่า 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

สิทธิ ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ
 2. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้จ่ายให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ แต่ถ้าไม่ได้ระบุไว้ จะจ่ายให้ สามีหรือภรรยา พ่อ แม่ หรือลูก ของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังต่อไปนี้
 • ก่อนเสียชีวิตหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือน – 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
 • ก่อนเสียชีวิตหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้ว มากกว่า 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. บัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่
 2. อบรมบัญชีออนไลน์ (เก็บชั่วโมง CPD CPA)

บัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ เน้นปูพื้นฐานให้สำหรับผู้ที่เพิ่งจดจัดตั้งบริษัทใหม่ แต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลย

อบรมบัญชีออนไลน์ สามารถเก็บชั่วโมง CPD CPA ได้ (สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี)

สิทธิ ประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39

 1. เมื่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท
 2. ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สิทธิ ประกันสังคมกรณีชราภาพ

หากผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง สามารถได้รับประโยชน์ทดแทนตามรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
 2. กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่าย แต่หากเป็นกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่าย

สิทธิ ประกันสังคมกรณีว่างงาน

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิกรณีว่างงาน

 1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงาน
 2. ระยะเวลาในการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน
 4. ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 5. เป็นผู้ที่ความสามารถในการทำงาน พร้อมแล้วเต็มใจในการทำงาน
 6. ไม่ได้ปฏิเสธในการฝึกงาน
 7. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้าง (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

 1. ถ้าถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 2. กรณีลาออกได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน อัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ประกันสังคม

สรุป

สิทธิ ประกันสังคมเป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนต้องทราบเนื่องจากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ก็ควรรักษาสิทธิต่างๆที่พึงได้รับตามหลักเกณฑ์ ให้มากที่สุด

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ