ภพ 01 คืออะไร วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภพ 01
สอนบัญชีภาษีฟรี

ภพ 01 คือคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นแบบฟอร์มที่เอาไว้ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอาไปยื่นที่กรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

หลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ

ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเป็นผู้ที่มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร โดยคำนวณจาก ภาษีขาย – ภาษีซื้อ ซึ่งจะต้องนำส่งกรมสรรพากรทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สำหรับท่านใดที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผมอยากให้ศึกษาให้ดีๆก่อนครับ ว่าธุรกิจของเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุ้มหรือไม่เพราะบางทีจดไปแล้วอาจจะไม่คุ้มก็ได้ครับ รายละเอียดในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผมแนะนำให้อ่านบทความนี้ก่อนครับ : ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร / จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่

วิธีการกรอกแบบ ภพ 01

แบบ ภพ 01 เป็นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เอาไว้ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอาไปยื่นที่กรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากสรรพากรได้ที่นี่เลยครับ : แบบ ภพ 01

เรามาดูวิธีการกรอกแบบ ภพ 01 กัน

ภพ 01 หน้า 1
ภพ 01 หน้า 2

ส่วนที่ 1 : กรอกรายละเอียดชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัวภาษีอากร

ส่วนที่ 2 : ให้กรอกรายละเอียดสถานประกอบการ

ส่วนที่ 3 : ให้ติ๊กข้อมูล 1 ใน 3 ช่องดังนี้

3.1 กรณีขอจดทะเบียนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการตามข้อ1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่57)

ให้ติ๊กที่ข้อนี้ หากเป็นการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเริ่มประกอบกิจการ โดยผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันเริ่มประกอบกิจการได้ในเมื่อ

 • ผู้ประกอบการมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและ
 • มีการดำเนินการเพื่อเตรียมประกอบกิจการ อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น

3.2 วันที่รายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียน

ให้ติ๊กที่ข้อนี้หากยอดขายของกิจการถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นมูลค่าขายที่กฎหมายบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ใส่วันที่รายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียนที่ 1.8 ล้านบาทลงไปด้วย

3.3 วันที่แจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น)

ให้ติ๊กข้อนี้หากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่กฎหมายสามารถให้เลือกจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น กรณีที่บริษัทมียอดขายยังไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ตามกฎหมายคือจะยังไม่เข้าสู่ระบบ Vat ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าสู่ระบบ Vat โดยการจดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้โดยการยื่นแบบ ภพ 01

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี
 3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ในส่วนที่ 3 ให้ใส่รายละเอียดเงินทุนจดทะเบียน และประมาณการรายรับต่อเดือนลงไปด้วย

ส่วนที่ 4 : ให้เราใส่ลำดับประเภทกิจการลงไป โดยเรียงจากจำนวนรายมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

รหัส 1 – ผลิต

รหัส 2 – ส่งออก

รหัส 3 – ขายส่ง

รหัส 4 – ขายปลีก

รหัส 5 – ให้บริการ

ส่วนที่ 5 : ให้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้ประกอบการ

ส่วนที่ 6 : ให้กรอกรายละเอียดสาขา (ถ้ามี)

เอกสารอื่นที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นประกอบกับ ภพ 01

 1. ภาพถ่ายสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเช่า) หรือภาพถ่ายหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งเอง และไม่คิดค่าตอบแทน)
 2. ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมฉบับจริง
 3. ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
 4. ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล(กรณีเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
 5. ภาพถ่ายหนังสือตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดีกรมสรรพากร(กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้ยื่นคำขอฯ แทน)
 6. ภาพถ่ายเอกสารการดำเนินกิจการร่วมค้า (ถ้ามี)
 7. แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการนั้น
 8. กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สรุป ภพ 01

ภพ 01 เป็นแบบฟอร์มที่เอาไว้ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด Vat) กับกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามก่อนจด Vat สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราควรทราบว่ากิจการของเราจด Vat ไปแล้วจะคุ้มหรือไม่ และมีความได้เปรียบ เสียเปรียบอย่างไร เมื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทราบก่อน ผมแนะนำให้อ่านบทความที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดใน Website ของผมก่อนครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ