จดบริษัทแบบยื่นเอกสารเป็นกระดาษ

จดบริษัท
สอนบัญชีภาษีฟรี

หลังจากที่ผมได้อธิบายวิธีการจดบริษัทในรูปแบบออนไลน์แล้ว ในบทความนี้ผมจะมาสอนวิธีการจดบริษัทแบบยื่นเอกสารเป็นกระดาษกันบ้าง เผื่อเอาไว้สำหรับคนที่คิดว่าการจดบริษัทแบบออนไลน์นั้นยากและทำไม่สำเร็จ จะได้มีทางเลือกในการยื่นจดบริษัทได้

ต้องการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดูรายละเอียดได้ที่ : จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการจดบริษัท

ขั้นตอนจดบริษัท
 1. จะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป และร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
 2. จัดให้มีผู้ที่เข้าชื่อในการซื้อหุ้นของบริษัท
 3. ประชุมจัดตั้งบริษัท
 4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งหมดให้กรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการ
 5. กรรมการเรียกผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ให้มาชำระค่าหุ้นโดยจะชำระเต็มจำนวนหรือไม่ก็ได้ หากชำระค่าหุ้นไม่เต็มจำนวน การชำระค่าหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 6. ขั้นตอนที่ 1 – 5 ให้ทำภายในวันเดียวกัน
 7. หลังจากนั้นให้จัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียนและให้ไปดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 3 เดือน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดบริษัท

ในการยื่นจดบริษัทในรูปแบบกระดาษ จะต้องใช้ข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ชื่อของบริษัท ซึ่งรายการนี้จะต้องผ่านการจองชื่อมาก่อน และต้องได้รับอนุมัติการจองชื่อแล้วเท่านั้น ท่านใดต้องการจองชื่อบริษัทสามารถอ่านบทความผมได้เลยครับ : จองชื่อบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร?
 2. ที่ตั้งของบริษัท นอกจากที่อยู่ที่เป็นที่ตั้งบริษัทแล้ว อันนี้จะต้องมีเลขรหัสประจำบ้านซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนบ้านด้วย

สำหรับในเรื่องสถานที่ตั้งบริษัทสามารถใช้บ้านเดี่ยว หรือสถานที่เช่าเป็นที่ตั้งบริษัทได้ อย่างไรก็ตามหากใช้คอนโดเป็นที่ตั้งบริษัทอาจมีปัญหาได้ ในตอนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท จะต้องมีการจัดทำขึ้น

สามารถดูรายละเอียดในเรื่องวัตถุประสงค์ได้ตาม Link นี้เลยครับ : หลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุประสงค์

 1. ทุนจดทะเบียนของบริษัทต้องแบ่งเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท : ทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร?

 1. รายละเอียดของผู้เริ่มก่อการที่จองซื้อหุ้นไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์ติดต่อ เลขบัตรประชาชน
 2. รายละเอียดของพยานทั้ง 2 คนซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์ติดต่อ เลขบัตรประชาชน
 3. ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
 5. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระเรียบร้อยแล้ว
 6. รายละเอียดของกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์ติดต่อ เลขบัตรประชาชน
 7. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 8. รายละเอียดผู้สอบบัญชีซึ่งประกอบด้วย ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบ และค่าสินจ้าง
 9. รายละเอียดของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์ติดต่อ เลขบัตรประชาชน
 10. ดวงตราสำคัญ (ถ้ามี) (ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ดวงตรา)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดบริษัท

 1. แบบ บอจ.1 คำขอจดทะเบียน
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียน
 3. แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
 4. แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 5. แบบ ว. แบบวัตถุประสงค์
 6. แบบ ก รายละเอียดกรรมการ
 7. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
 8. กรณีประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม (ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการห้องเย็น เป็นต้น) จะต้องมีหลักฐานให้คามเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท
 9. แบบ บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
 11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 12. สำเนาข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี)
 13. สำเนาหลักฐานในการชำระค่าหุ้นที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 14. แบบ สสช.1
 15. แผนที่ตั้งสำนักงาน
 16. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 17. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) ดูหลักเกณฑ์ได้ที่นี่
 18. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถมาด้วยตนเอง

เอกสารทั้งหมดดังกล่าวทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน

สำหรับตัวอย่างวิธีการในการกรอกแบบ สามารถดูได้ที่นี่

ค่าธรรมเนียมในการจดบริษัท

 1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
 2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 5,000 บาท
 3. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
 5. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

สถานที่จดบริษัท

หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สรุปจดบริษัท

จริงๆแล้วการจดบริษัทสามารถทำได้ง่ายๆได้ในรูปแบบออนไลน์ แต่สำหรับผู้ไม่ถนัดในเรื่องของระบบออนไลน์จริงๆก็สามารถเลือกจดบริษัทแบบยื่นกระดาษได้เช่นเดียวกัน ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ตั้งใจจดบริษัทแบบยื่นกระดาษนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ