ปิดบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร

ปิดบริษัท
สอนบัญชีภาษีฟรี

หลายๆท่านที่ต้องการปิดบริษัทหรือปิดห้างหุ้นส่วนอาจเกิดความสงสัยว่าทำไมตอนเปิดบริษัทนั้นง่ายใช้เวลาไม่นาน แต่ทำไมเวลาตอนปิดบริษัทนั้นถึงยากจัง ใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดบริษัท

สาเหตุหลักที่ทำให้การปิดบริษัทนั้นใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากขั้นตอนในการปิดบริษัทนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งนาก และใช้เวลาค่อนข้างมากครับ ในบทความนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ปิดบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร?

ท่านใดต้องการจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยผู้เชียวชาญ ดูรายละเอียดได้ที่ : จดทะเบียนเลิกบริษัท

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO ที่ :

ปิดบริษัท

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ภาพรวมขั้นตอนการปิดบริษัท

การปิดบริษัท ถ้าจะทำแบบครบถ้วนทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทควรที่จะต้องดำเนินการเลิกทั้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ซึ่งผมขอแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆดังนี้

 1. การจดทะเบียนเลิกบริษัท
 2. การจัดทำงบการเงินยื่นแบบภาษีต่างๆให้ครบถ้วน
 3. การเลิกที่สรรพากร (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. การจดเสร็จชำระบัญชี

ซึ่งขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนเลิกบริษัท และขั้นตอนที่ 4 การจดเสร็จชำระบัญชี จะต้องดำเนินการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนขั้นตอนที่ 2 การจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่างๆให้ครบถ้วน และขั้นตอนที่ 4 การจดเสร็จชำระบัญชี จะต้องดำเนินการที่กรมสรรพากร เราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ขั้นตอนการปิดบริษัท

การจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นแรกสุดในการปิดบริษัท ทางคุณจะต้องจดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนโดยแผนภาพขั้นตอนในการดำเนินการจะเป็นดังนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิก
 1. เมื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการตกลงกันแล้วว่าจะเลิกบริษัท ขึ้นแรกสุดที่จะต้องทำคือจะต้องออกหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท ซึ่งการออกหนังสือดังกล่าวจะต้องทำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราวและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น
 2. เมื่อถึงวันประชุมให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติพิเศษให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม และต้องมีการพิจาณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
 3. หลังจากจัดประชุมเสร็จแล้วจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท
 4. บริษัทต้องไปดำเนินการยื่นจดทะเบียนเลิกกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติเลิกบริษัท

การจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่างๆที่กรมสรรพากรก่อนปิดบริษัท

หลังจากที่จดทะเบียนเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาที่ต้องทำนั่นคือการจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่างๆให้ครบถ้วน ซึ่งหน้าที่นี้ทางผู้ประกอบการจะต้องให้นักบัญชีเข้ามาช่วยจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. งบการเงินที่จัดทำเป็นงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ จะต้องให้ผู้ทำบัญชีทำ และต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรอง ทั้งกรณีบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. นำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยการยื่น ภงด.50 พร้อมงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ ภายใน 150 วันนับจากวันที่เลิก
 3. นำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยการยื่น ภงด.3 หรือ ภงด.53 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากวันที่เลิก ให้ครบถ้วน เช่น การหัก ณ ที่จ่ายค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น
 4. กรณีบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะต้องนำส่งแบบ ภพ.30 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับ “หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี” จากกรมสรรพากร
 5. นำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยการยื่น ภธ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันที่เลิก ในกรณีที่มีบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ หรือดอกเบี้ยรับ ในงบการเงิน

การเลิกที่กรมสรรพากร (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางคุณจะต้องไปดำเนินการเลิก Vat ที่กรมสรรพากรด้วย โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นมีดังนี้ (สรรพากรแต่ละพื้นที่จะขอเอกสารไม่เหมือนกัน ต้องโทรไปเช็คก่อน)

 1. แบบ ภพ.09 จำนวน 4 ฉบับ
 2. หนังสือรับรองบริษัท (เลิก)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน
 4. ภพ.01, ภพ.01.1, ภพ.09 และ ภพ.20 ตัวจริง ถ้าหายจะต้องใช้ใบแจ้งความหายแทน และในใบแจ้งความต้องระบุชื่อบริษัทด้วย
 5. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิก
 6. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 7. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 8. ภงด.50 ณ วันเลิกกิจการ
 9. งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ
 10. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานของบริษัท
 11. ภพ.30 และใบเสร็จย้อนหลัง
 12. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน
 13. ภงด.50 ภงด.51 และ งบการเงินย้อนหลัง

การจดเสร็จชำระบัญชีบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หลังจากที่คุณได้ดำเนินการทุกขั้นตอนมาแล้ว และในกรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับ “หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี” คุณก็จะต้องดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการจดเสร็จชำระบัญชี สามารถดูรายละเอียดได้ตามแผนภาพดังนี้

จดเสร็จชำระบัญชี
 1. ก่อนอื่นเราจะต้องออกหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและโฆษณาหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
 2. ในวันประชุมต้องมีมติในการอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ และอนุมัติการชำระบัญชี
 3. ยื่นจดทะเบียนการเสร็จชำระบัญชีภายใน 14 วันนับจากวันมีมติเสร็จชำระบัญชี

สรุปขั้นตอนการปิดบริษัท

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับขั้นตอนการปิดบริษัท จะเห็นได้ว่าการปิดบริษัทนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมากทีเดียวใช่มั้ยครับ ดังนั้นถ้าใครที่เปิดบริษัทเอาไว้แต่คาดว่าไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้ว ผมก็แนะนำวางแผน เตรียมงบประมาณ ในการปิดบริษัทไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับ เพราะถ้ายิ่งปล่อยเอาไว้นานก็จะยิ่งมีค่าปิดงบการเงินหลายปีทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขั้นตามไปด้วยครับ ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า