ภาษีมีกี่ประเภท และภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีอะไรบ้าง

ภาษี

เมื่อคุณจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันหลายตัว ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องเข้่าใจกันว่าภาษีมีกี่ประเภท และคุณจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อย่างนั้นจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาอย่างแน่นอนหากทำไม่ถูกต้อง เพราะสรรพากรไม่เคยปราณีใคร ดังนั้นคุณจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยหากต้องการจดทะเบียนบริษัท ภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทและภาษีมีกี่ประเภทผมสรุปตัวหลักๆมาให้ดังต่อไปนี้

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
 3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 6. สรุปภาษีมีกี่ประเภท

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO ที่ :

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากนิติบุคคล เช่น บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น โดยฐานภาษีจะคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษี ที่กิจการทำมาหาได้ ดังนั้นหากคุณจดทะเบียนเป็นบริษัท และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทของคุณก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราภาษีในปัจจุบันสรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบอัตราภาษี SME vs Non SME

จะเห็นได้ว่าอัตราภาษีเงินได้จะแบ่งเป็น 2 กรณี นิติบุคคลที่เป็น SME กับ นิติบุคคลที่ไม่ใช่ SMEนิติบุคคลที่เป็น SME คือนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งกำไรในช่วง 3 แสนบาทแรกจะได้รับยกเว้นภาษี กำไรในช่วง 3 แสน – 3 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 15% ส่วนกำไรที่เกิน 3 ล้านบาท ขึ้นไปจะเสียภาษีในอัตรา 20%นิติบุคคลที่ไม่ใช่ SME คือเป็นนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วเกิน 5 ล้านบาท หรือรายได้รวมเกิน 30 ล้านบาททุกๆบริษัทจะต้องนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้แบบ ภงด.50 โดยยื่นภายใน 150 วันนับจากวันที่ปิดงบการเงินในบทความถัดๆไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลให้อีกทีนึงครับศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ : ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร ตามกฎหมายมีข้อกำหนดว่าหากยอดขายของบริษัทนั้นเกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี บริษัทจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร แต่หากว่ายอดขายของบริษัทคุณนั้นยังไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ทางคุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่สำหรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 7% ซึ่งภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป บริษัทจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร โดยใช้แบบ ภพ.30 ซึ่งมีสูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งสรรพากร = ภาษีขาย – ภาษีซื้อภาษีขาย =  มูลค่าการขาย x 7%ภาษีซื้อ = มูลค่าการซื้อ x 7%สำหรับท่านไหนที่ยังไม่เห็นภาพยังไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวในบทความถัดๆไปผมจะมีการอธิบายเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มแบบลงรายละเอียดในทุกแง่มุมให้อีกทีพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ : ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคือภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้ไปจ่ายค่าบริการต่างๆให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้หัก ณ ที่จ่ายเอาไว้  และจำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่ายเอาไว้นั้นจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปโดยใช้แบบ ภงด.3 (หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา) หรือ ภงด.53 (หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล)เงินเดือนพนักงาน – หักตามอัตราก้าวหน้าค่าบริการ – หัก ณ ที่จ่าย 3%ค่าเช่า –  หัก ณ ที่จ่าย 5%ค่าขนส่ง – หัก ณ ที่จ่าย 1%ค่าโฆษณา – หัก ณ ที่จ่าย 2%ต่างชาติ – หัก ณ ที่จ่าย 15%สำหรับบทความที่จะอธิบายเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ ติดตามได้ในบทความถัดๆไปนะครับ เดี๋ยวผมจะทยอยลงเรื่อยๆครับศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ ดูรายละเอียดได้ดังนี้

 1. บัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่
 2. อบรมบัญชีออนไลน์ (เก็บชั่วโมง CPD CPA)

บัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ เน้นปูพื้นฐานให้สำหรับผู้ที่เพิ่งจดจัดตั้งบริษัทใหม่ แต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลย

อบรมบัญชีออนไลน์ สามารถเก็บชั่วโมง CPD CPA ได้ (สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดยปกติแล้วตามกฎหมายธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังต่อไปนี้

 1. การธนาคาร
 2. การประกอบธุรกิจเงินทุน
 3. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 4. การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 5. การรับประกันชีวิต
 6. การรับจำนำ
 7. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
 8. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
 9. การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
 10. การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัททั่วๆไปจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีตัวนี้ แต่จะเกี่ยวข้องได้ใน 2 กรณีคือ

 1. บริษัทมีการให้กู้ยืมเงิน หรือ บริษัทที่ไม่ได้ลงเงินจริงตามที่ได้จดทะเบียน จะทำให้เกิดบัญชีเงินให้กู้ยืมกรรมการเกิดขึ้น บริษัทในกลุ่มนี้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% เนื่องจากเข้าข่าย การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติมว่าทำไมบริษัทที่ไม่ได้ลงเงินจริงตามที่ได้จดทะเบียน จึงทำให้เกิดบัญชีเงินให้กู้ยืมกรรมการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ : ทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร2. หากบริษัทมีการขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่กรมที่ดิน เนื่องจากเข้าข่ายการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร โดยอัตราภาษีที่ต้องเสียคือ 3.3%เรียนรู้เพิ่มเติมจากสรรพากร : ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่บุคคลต้องเสียหากว่าบุคคลนั้นมีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีจริงๆแล้วภาษีตัวนี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง แต่จะเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทหากได้รับผลตอบแทนจากบริษัทในทางใดทางหนึ่งดังนี้

 1. หากผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ / พนักงานของบริษัท ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เงินเดือนที่ได้รับดังกล่าว จะต้องนำไปเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี และผู้ถือหุ้นต้องนำเงินได้ดังกล่าวไปยื่น แบบ ภงด.90/91
 2. หากบริษัทมีผลกำไร และมีการจ่ายเงินปันผลตอบแทนคืนมาให้แก่ผู้ถือหุ้น ทางผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะมีสิทธิเลือกได้ว่าจะให้ภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ เป็น Final tax เลยก็ได้ หรือจะเลือกเครดิตภาษีเงินปันผลก็ได้

ในส่วนนี้ผมจะมีบทความอธิบายรายละเอียดพร้อมยกตัวอย่างให้อีกทีครับในบทความต่อๆไปของผมเรียนรู้เพิ่มเติมจากสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุปภาษีมีกี่ประเภท

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้นทางคุณควรที่จะรู้ว่ามีภาษีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกับเราและภาษีมีกี่ประเภท เหตุผลสำคัญนั่นคือ ผู้ประกอบการจะเป็นต้นทางในการทำธุรกิจ รวมทั้งออกเอกสารต่างๆ ซึ่งหากคุณไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายภาษีต่างๆก็จะทำให้คุณออกเอกสารต่างๆผิดได้ เช่น หัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่ผิด เป็นต้น พอเอกสารต้นทางผิดก็จะส่งผลการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีผิดตามไปด้วยได้ ดังนั้นความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการจดทะเบียนเป็นบริษัทหลังจากที่ได้เข้าใจภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วว่าภาษีมีกี่ประเภท ท่านใดสนใจจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดูรายละเอียดได้เลย : จดทะเบียนบริษัทออนไลน์สงสัยตรงไหนติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้ความช่วยเหลือ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ